ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

P.S.

redaktor: Richard Kitta 2008-07-02

 

ps2

ps3

ps4

ps5

ps6

ps7

ps9

Autor vo svojom diele aktívne reaguje na sociálno-politické udalosti, využíva výtvarné prostriedky súčasného umenia, medziiným aj umeleckú negáciu (prázdnym miestom upozorňuje na jestvujúce). Na výtvarné stvárnenie svojich ideí využíva oba nulté body v obsahovom diapazóne. Na jednej strane pracuje s estetikou prázdna, kedy prázdnym miestom vyzýva k napĺňaniu obsahov (cyklus Albumy 2007, Bez názvu 2007, The Map Theme/ 2005, Právo na odpoveď 2008), na druhej strane používa text s plným a jasným významom, so 100% obsahovou náplňou (Relief 2008, Stereotyp 2008, Offside 2008).
Na poli textových inštalácií využíva postkonceptuálne princípy výtvarnej tvorby s absenciou finálnej materiálnej podoby diela. Textové plošné inštalácie sú vo väčšine prípadov citáciami a výtvarnými interpretáciami nájdených textov, inokedy autor použije samostatné slovo, ktorého obsah korešponduje s jeho výtvarným spracovaním.
Sprostredkované výtvarné apely majú schopnosť osloviť diváka a ponúkajú mu priestor v oblasti skúmania dnešnej reality v intenciách súčasného výtvarného umenia.

Objekty z cyklu „Albumy“ (2007) sú zhmotnením myšlienok o prázdnych miestach. Dielo je zaraditeľné do oblasti memoárového umenia. Opačne otočené fotografie v starých listoch albumov s poznámkami na lícnej strane fotiek, diváka nechávajú v rozpakoch v rozmýšľaní, či rozpamätávaní sa o obsahu týchto obrazových dokumentov. Pomocou nedopovedaného autor upozorňuje na civilizačný problém s prázdnotou, ktorou je zahŕňaná myseľ diváka. Odvrátená strana fotografií v albume je tajomstvom, lákajúcim tým, že ho nepoznáme..
Práca okrem toho, že odkrýva informácie na zadnej strane, je reakciou na autentickosť média fotografie, na zmenu spôsobu archivovania spomienok.

V cykle objektov „Bez názvu“ (2007) autor pracuje opäť pomocou negatívnej estetiky (cez neprítomné objavuje reálne). Ide o „slnkom vyťahané“ originálne nástenky s ponechaním stopy po papieroch, ktoré tam dlhú dobu viseli. Nástenky sú apropriované ready made. Miesta kedysi plné mnohých obsahov, sa dnes stávajú objektami, kde si obsahy môžeme domyslieť sami. Môžeme sa však o nich iba domnievať. Autor si prisvojuje nevýtvarný materiál a v duchampovských intenciách ho premieňa na umelecký predmet s novou výpoveďou. Práca odkazuje na tušenie minulého.

Ďalšou priestorovou inštaláciou je dielo pochádzajúce ešte zo študentských rokov The Map Theme (2005), ktorým autor spracúva tému blúdenia v mestskom priestore, ako aj tému novodobého nomádstva. Mapy európskych veľkomiest majú vyškrtané všetky ulice, s cieľom znemožniť orientáciu vo veľkom a neznámom priestore. Autor sa inšpiruje myšlienkami súčasného francúzskeho sociológa Michela Maffesolliho, ktorého v inštalácii cituje.

K najnovším dielam patrí Offside (2007) – textová plošná inštalácia s antikorupčným výrokom medializovaného futbalového funkcionára. Obsah tvorí citát „Korupcia je pliagou v slovenskom futbale...“ pochádzajúci od Vladimíra Wänkeho - funkcionára Slovenského futbalového zväzu obvineného z brania úplatku. Text vzniká ako negatív po odtlačkoch špinavej futbalovej lopty na bielej stene. Výtvarné spracovanie textu - reálne neexistujúce písmená, viditeľné len ako biele miesta vďaka špine z futbalovej lopty - korešponduje s morálnou „špinou“ vysloveného a je postkonceptuálnym spracovaním aktuálneho problému v spoločnosti.

Plošná inštalácia Family portrait 12.2.2008 pomocou konceptuálnych kresieb znázorňuje osoby rodiny na základe poznania ich aktuálnej telesnej výšky. V rámikoch na fotografie je na bielom papieri záznam obsahujúci – aktuálne, k dátumu sa vzťahujúce informácie o výške osoby a jej meno. Tieto rámiky sú inštalované v úrovni zodpovedajúcej výške osoby. Jeden z členov rodiny, najmladšia dcéra Alžbeta, je prezentované cez fotografiu jej údajov pri narodení. Grafická inštalácia Family portrait je novým umeleckým stvárnením rodinného portrétu v plošnej inštalácii, vychádzajúc z reality autorovho života.

Digitálna tlač Právo na odpoveď (2008) je naznačením zmiznutého textu pomocou ponechania diakritických znamienok, čiarok, bodiek za vetami. Inštalácia je technicky realizovaná pomocou vyplotrovaných znakov, nalepených na stene.
Autor cituje prevzatý text navrhovaného tlačového zákona, konkrétne jeho časť bod (1) § 8 Právo na odpoveď. Výber textu súvisí s výtvarným spracovaním – grafickej negácie, s akýmsi „vyprázdnením“, so zviazaním rúk novinárom, s obsahovým prázdnom, ktoré zákon predurčuje v oblasti printových médií.

Ticho (2007) je minimalistická svetelná textová inštalácia, ktorá v podstate zapadá do oblasti light artu. Autor využíva možnosti vytvorenia tieňa podsvietených veľkých písmen v zatemnenej miestnosti. Opäť pracuje s textom, ktorý necháva „zaznieť“ do ticha. Obsah zvoleného slova s ktorým pracuje /Ticho/ podtrhuje meditatívny charakter diela.

V textovej inštalácii Relief (2008) autor využíva bázu konceptuálneho myslenia. Pomocou veľkoplošného textu „RELIEF“ priamo na stene napĺňa skutkovú podstatu textu a vytvára nenápadný reliéf (bas-reliérf). Forma diela tak priamo súvisí s jeho obsahom a dopĺňa ho. Dielo pôsobí minimalisticky, výtvarne jednoducho a čisto.

Dielo Coloured (2008) je výtvarným gagom, výtvarnou slovnou hračkou. Vyrezané, na zrkadle aplikované šablóny písmen odrážajú priestor a pohybujúcich sa rôznofarebne odetých ľudí, čím napĺňajú význam textu COLOUR - farba. Anglická verzia slova je prídavným menom vo význame – farebný. Tento gag je doplnený červeným odlíšením koncových písmen RED – červená.

Outsider (2008) je inštalácia vytvorená z polystyrénových písmen. Vyrezané písmená rôznych veľkostí sú nakumulované na kope, tvoriac tak spoločnú masu písmen – potenciálnych abecedných základov pre akýkoľvek text, či mená. V ľavom hornom rohu, akoby od kopy odsunutý a nežiaduci je na stene umiestnený nápis „outsider“. Práca miernym spôsobom poukazuje na problém vydedencov a nedocenenie niektorých jedincov v spoločnosti.

Podobnú sociálnu tému autor predkladá v textovej inštalácii Tulák (2008). Opäť siaha po texte z knihy francúzskeho sociológa M. Maffesoliho „O nomádstve“. Maffesoliho definícia tuláctva je vytvorená zo šnúrok do topánok. Formálne spracovanie diela dopovedá jeho obsahovú rovinu. Jednotlivé písmená sú voľne aplikované na stene tak, že nepôsobia symetricky a usporiadane, čo podporuje tulácky životný štýl. Obsah vety „Tulák pôsobí v istom zmysle... ako zlé svedomie“ je aktuálny pre riešenia príčin bezdomovectva (homeless) a fungovania sociálneho systému v dnešnej spoločnosti.


Zuzana Ševčíková

Výstava prebiehala vo veľkej výstavnej sieni PGU v Žiline (15.-22. júna 2008)Patrik Ševčík (1974)

2004 - 2006 - Akadémia Umení, Fakulta výtvarných umení, Katedra grafiky, Voľné
výtvarné umenie
1999 - 2004 - Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta: Výtvarná
výchova – Pedagogika
2005 - Akadémia sztuk pięknych vo Varšave, Katedra grafiky, Ateliér multimédií


výber z kolektívnych výstav:

2008 – Zlínsky salon, Zlín, Česko
2007 – Vizuálne umenie Stredného Slovenska, GMU, Hradec Králové, Česko
2007 – HETEROTÓPIA KNIŽNICA - priestory ŠVK, Banská Bystrica
2007 - 1469 m3 / 8 m 3 medzinárodná výstava, Maribor, Slovinsko
2007 – (ne) MOC/ (sub) DOMINANCIA, Stredoslovenská galéria B. Bystrica
2006 – Výstava študentov a absolventov FVU AU v BB, ŠG B. Bystrica
2005 – Bezvetrie, Nitrianska galéria, Nitra


samostatné výstavy:

2008 – P.S., Považská galéria umenia, Žilina
2007 – La-vitrine: patrik ševčík No.9: What next ´07 ,Maribor, Slovinsko