ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

výmenníky SPOTS

redaktor: Richard Kitta 2008-07-30

 

Jedným z novodobých problémov Košíc sú zastarané a nevyužívané budovy sídlisk. Patria k nim aj objekty výmenníkových staníc, ktoré boli postavené v 60-tych a 70-tych rokoch 20.stor. Tie slúžili na prívod teplej úžitkovej vody na sídliská. Technológia výmenníkových staníc sa od konca 90. rokov nahradila novými technológiami. Objekty výmenníkových staníc boli preto úplne alebo čiastočne vyprázdnené, v súčasnosti sú nevyužívané a začínajú chátrať. Výhodná poloha objektov umožňuje ich využitie na komerčné účely – obchody, služby (brownfield). Ponúka sa tu však aj možnosť vytvorenia malých kultúrnych centier, ktoré budú otvorené najmä pre miestnu kultúru a umenie. Výmenníkové stanice sa stanú miestom pre nové nápady, sebarealizáciu a relax, záujmové činnosti a stretávanie sa prevažne miestnej komunity. Bývalé výmenníky tepla tak vytvoria kultúrnu sieť na sídliskách, ktorá bude prepojená s centrom mesta. V projekte Interface EHMK 2013 patria SPOTS popri Kasárňach/Kulturpark a Bani-Bankov, k jedným z hlavných pilierov kandidatúry mesta Košice.

Environmentálny rozmer
Jedným z ďalších zámerov je úprava širšieho okolia výmenníkov a tým oživenie a skvalitnenie verejného priestoru sídlisk. Okrem aktívneho zapájania sa miestnych obyvateľov do kultúrno-umeleckého života miesta, kladie projekt dôraz na environmentálne témy. Cieľom je vytvoriť zdravé, hodnotné a trvalo udržateľné prostredie pre obyvateľov.

Pilotná fáza
V súčasnosti je k dispozícii 7 objektov výmenníkových staníc (v Košiciach je ich 156). Očakávané tempo modernizácie je 5 technologických objektov ročne.
Pre projekt prvého výmenníka na sídlisku Terasa boli oslovené dve občianske združenia - OZ Pectus a OZ Centrum komunitného rozvoja. Tie budú spolu s kanceláriou EHMK 2013 vytvárať kultúrny program pre SPOTs a zabezpečia dodržanie cieľov projektu.
Do realizácie, navrhovania a plánovania aktivít budú zapojení aj obyvatelia miestnej komunity, ďalej formálne a neformálne skupiny, či mimovládne organizácie.

Ži na svojom sídlisku!
V rámci pilotnej fázy tohto projektu pripravilo združenie Pectus letné tvorivé dielne pre deti a mládež. Sídliskové príšerky je prvý z workshopov, ktorý sa uskutoční už 12.8. 2008 (utorok) o 14.00 hod. pred výmenníkom na Ružínskej ulici. Vítaní sú všetci, ktorých zaujíma komiks, grafiti alebo street-art. Pod vedením mladého výtvarníka Rada Repického, vznikne kolektívne a originálne výtvarné dielo priamo na ošumelej fasáde tepelného výmenníka. Prebehne súťaž o najkrajšiu sídliskovú príšerku, večer napokon spríjemní košická kultová formácia Zvončeky. Program tvorivých dielní bude pokračovať akciou Kongo-Bongo, ktorá sa uskutoční v rovnakých priestoroch 14.8. 2008 (štvrtok) o 14.00 hod. Workshop pod vedením skúsených hudobníkov Rada Zeleňáka, Martina Skubana a textára Dalimíra Stana je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť skladať pesničky a naučiť sa hrať na africké kongá. Účastníci workshopu si tak budú môcť zahrať skladby, ktoré vytvorili, spolu s kapelou profesionálnych hudobníkov. Cieľom týchto stretnutí je motivovať mladých ľudí k tvorivosti a vyvolať v nich aktívny záujem o kultúrne dianie na vlastnom sídlisku.

OZ Pectus je aktívne v oblasti literatúry a umenia, zaoberá sa vydavateľskou činnosťou. V poslednej dobe realizuje aj projekty s presahmi do oblasti intermédií, súčasného výtvarného umenia a hudby. V roku 2007 vytvorili členovia Pectus, v rámci kandidatúry mesta Košice na Európske hlavné mesto kultúry 2013, unikátny internetový portál pre interaktívne písanú poéziu. Združenie Pectus komunikuje s viacerými umeleckými občianskymi združeniami a spolkami doma i v zahraničí, aktívne sa zapája do tvorby a realizácií spoločných projektov.

OZ Centrum komunitného rozvoja je mimovládna organizácia, ktorá svojimi aktivitami a projektmi vytvára podmienky pre to, aby sa ľudia v mestách – najmä tí, ktorí žijú na veľkokapacitných sídliskách, alebo v rómskych komunitách, či v inak znevýhodnených lokalitách – mohli aktívne podieľať na svojom sociálnom, ekonomickom a kultúrnom rozvoji. Ľudia z komunít sú schopní najpresnejšie pomenovať jej silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia. Sú najlepšími odborníkmi aj realizátormi procesov udržateľného rozvoja. Dokážu vytrvalo hľadať možnosti, iniciovať pozitívne zmeny, spájať sily, budovať formálne aj neformálne siete.


Richard Kitta