ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Patrik Ševčík - Hand Made

redaktor: Richard Kitta 2009-05-12

 

 

Patrik Ševčík  -  H a n d   m a d e

 

Výstava Hand made je výberom prác mladého autora Patrika Ševčíka. T.č. je interným  doktorandom na Katedre grafiky Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Hand made na jednej strane prezentuje diela, ktoré už mohli diváci vidieť v Považskej galérii umenia v Žiline a v galérii Medium v Bratislave, doplnená je však o niekoľko noviniek.

Medzi najnovšie diela patrí svetelný textový objekt Moral misery (2009). Prvýkrát autor siaha po technike neónových svetiel, tak obľúbenej medzi umelcami pracujúcimi s textom. Jej výtvarné hodnoty tentokrát spolupracujú s obsahom zvoleného slovného spojenia. Štýl spracovania diela pripomína neónovú reklamu, či pouličný názov podniku.
Význam slov je v silnom kontraste s jeho formálnym spracovaním. Autor sa snaží výtvarne reinterpretovať (re-citovať) tvrdenia sociologických pozorovateľov o príčinách hospodárskej a ekonomickej krízy, ktorí spochybňujú jej finančno-ekonomické príčiny. Naopak ako problém na tomto poli vidia skôr degradáciu spoločnosti na konzumnú spoločnosť v spojení s morálnou biedou a stratou zmyslu života.

Reflux (2009) Novým princípom spracovaný text patrí tiež medzi najnovšie práce. Zrkadlové umiestnenie písmen na stene sa odvoláva na grafický princíp tlače (matrica a odtlačok) a na grafiku ako médium. Grafika a typografia patria totiž k prioritným záujmom autora.  Práca istým spôsobom spochybňuje post hĺbkotlačových techník v súčasnom umení a posúva ich ďalej.
Ďalšou rovinou významu diela je princíp zrkadlového odrazu, ktorý viacerí sociológovia prirovnávajú k pohľadu na vlastnú identitu. Aj spracovaný text sa dotýka hľadania ľudskej identity.
Autor sa snaží upútať pozornosť diváka práve zmenou v zaužívanom čítaní textov. Takýmto spôsobom chce upozorniť na vybraný citát v záplave dnešných každodenných vyprázdnených textov. A práve preto zvolený citát je nositeľom hlbšej myšlienky opätovne súvisiacej so sociálnou témou – samokonštituovania sa  konzumnej spoločnosti na bohorovnú. 


Dievčatko so zápalkami (2009). V cykle digitálnych tlačí si autor apropriuje text známej rozprávky Hansa Christiana Andersena. Znenie samotnej rozprávky je prijímané u čitateľov ambivalentne. Autor v tomto diele upozorňuje na možnosti rôzneho spracovania  rovnakého textu. Dielo spracováva vyškrtávaním niektorých pasáží textu. Prázdne miesta sa tak striedajú s textovými časťami.
V jednom paré textu pri absencii príjemných pasáží rozprávky dielo odkazuje na spôsoby písania bulvárnych článkov. Opačne v druhej časti, kde sa dozvedáme tie pohodové pásma textu, môže pripomínať praktiky mediálnej reklamy. 

Cyklus objektov Hand made (2009) zahŕňa štvoricu obrazov s kresleným textom Hand made. Na papieri precízne rukodielne vytvorené tri rovnaké nápisy –  Hand made napodobňujú sériovo vyrábané texty. Pri zistení, že sa jedná o ručnú prácu, dielo pôsobí ako gag.
Aj napriek prvoplánovému zdaniu, že ide o štyri úplne rovnaké kusy, jedinečnosť každého objektu, vytvoreného v inom čase, za iných podmienok a možno inou ceruzou potvrdzuje originálnosť ručnej práce. Dielo použtiím textu a spôsobom spracovania dokladá autorovu náklonnosť k minimalistickému koncept artu. 

Digitálna tlač Právo na odpoveď (2008) je naznačením zmiznutého textu pomocou ponechania diakritických znamienok, čiarok, bodiek za vetami. Inštalácia je technicky realizovaná pomocou vyplotrovaných znakov, nalepených na stene.
Autor cituje prevzatý text navrhovaného tlačového zákona, konkrétne jeho časť bod (1) § 8 Právo na odpoveď. Výber textu súvisí s výtvarným spracovaním – grafickej negácie, s akýmsi „vyprázdnením“, so zviazaním rúk novinárom, s obsahovým prázdnom, ktoré zákon predurčuje v oblasti printových médií.  

Sociálnu tému autor predkladá v textovej inštalácii Tulák (2008). V diele siaha po texte z knihy francúzskeho sociológa M. Maffesoliho „O nomádstve“. Maffesoliho definícia tuláctva je vytvorená zo šnúrok do topánok. Formálne spracovanie diela dopovedá jeho obsahovú rovinu. Jednotlivé písmená sú voľne aplikované na stene tak, že nepôsobia symetricky a usporiadane, čo podporuje tulácky životný štýl.  Obsah vety „Tulák pôsobí v istom zmysle... ako zlé svedomie“ je aktuálny pre riešenia príčin bezdomovectva (homeless) a fungovania sociálneho systému v dnešnej spoločnosti.
 
Postkonceptuálna grafiku s textovým obsahom This article is not for sale (2007). V tomto prípade autor upozorňuje čisto minimalistickým grafickým počinom na otázky jedinečnosti umeleckého diela a na jeho úlohu vo svete umeleckej komercie. Tá väčšinou pracuje s relatívnymi hodnotami, ktoré sú ťažko objektivizovateľné.

Autor pracuje v prioritne v médiu plošnej textovej inštalácie. Okrem toho pracuje aj s digitálnou tlačou a s nájdeným predmetom.
Využíva výtvarné prostriedky súčasného umenia, hlavne dvojicu opozitných foriem prázdne miesta a text. V prácach s  prázdnym miestom je text znegovaný, vymazaný, prípadne miznúci (Bez názvu 2007, Právo na odpoveď 2008, Dievčatko so zápalkami 2009), na druhej strane používa text s plným, jasne určeným významom (Tulák 2008, Moral misery, 2009, Hand made 2009,This article is not for sale 2007).

V oblasti textových inštalácií Ševčík používa postkonceptuálne princípy výtvarnej tvorby, niekedy s absenciou finálnej materiálnej podoby diela. Textové plošné inštalácie sú vo väčšine prípadov citáciami a výtvarnými interpretáciami nájdených textov. Výtvarné spracovanie textov úzko súvisí s ich obsahom. Ševčík doslova skúma výtvarné možnosti práce s textom v umení.
Zaujímajú ho sociálne,  socio-politické témy, ako aj vplyv médií na našu každodennosť.


Zuzana Ševčíková, kurátorka