ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Locus Solus, Reflux

redaktor: rk 2009-09-03

 

 

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici otvorila na konci augusta dvojicu výstav, ktoré sú prezentáciami autorov Maroša Rovňáka a Patrika Ševčíka pri príležitosti obhajoby ich dizertačných prác na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Jedná sa o prvých absolventov doktorandského štúdia na FVU Akadémii umení.

 

Maroš Rovňák: L O C U S  S O L U S
 Rovňákovu tvorbu charakterizujú témy rodovej identity, odcudzenia a izolácie. Napovedá tomu aj samotný názov aktuálnej výstavy Locus solus, čiže miesto osamotenia. Jednotlivé výstupy sú realizované v postfotografii a videu, kde autor kladie veľký dôraz na zvukovú stránku.
 Výstava prináša výber z tvorby z posledných troch rokov, počas ktorých sa autor venoval hlavne videu a performancii. Cykly postfotografií (Hydrophobia a Two-spirit), digitálnych grafík a privlastnených litografií (cyklus Anatomia Célan je voľne inšpirovaný poéziou Paula Célana, z ktorého textami Rovňák pracuje vo svojich performanciách) sú doplnené videami Medea – Anatomia Exterior, kde autor manipuluje s found footage burlesiek z 20. - 40. rokov a samplermi z opernej árie, najnovším videom Locus Solus, ktoré je akýmsi pokusom o ponor do halucinujúcej mysle izolovanej osoby a videá k performanciám, ktoré uviedol v posledných rokoch.
 Rovňák deň pred otvorením výstavy uviedol v Stredoslovenskej galérii svoju najnovšiu sound-artovú performanciu Smaragdové mesto založenú na deklamáciách autorských textov a textov rôznych autorov s využitím real-timeovej digitálnej zvukovej modulácie a autorskej videoprojekcie, ktorá obsahovo korešponduje s videom Locus solus.  

 

              

 

Patrik Ševčík: R E F L U X
Patrik Ševčík vo svojej doterajšej tvorbe prezentoval rôzne spôsoby práce v oblasti textového umenia. Skúmanie problematiky umenia na báze textu má u neho rôzne formy: textové inštalácie, konceptuálne minimalistické kresby, rôzne spôsoby spracovania apropriácií a citovaných textov. Najnovšie textové práce – séria REFLUX sú zavŕšením autorovho skúmania. Výtvarná forma je redukovaná na minimalistický text, ktorý je prezentovaný zrkadlovo. Inšpiračným teoretickým zdrojom série REFLUX je otázka identity a hodnôt v európskom kontexte, ktorá je založená na historickom a kultúrnom vývoji. Východiskom sa stala kniha českého filozofa Václava Umlaufa „Evropské cesty k vlastnímu Já“.
Názov REFLUX – v slovníkovej definícii znamená spätný tok. Obrat textu je preto symbolickým obratom v stave – spätným tokom čítania textu pre uvedomenie si jeho významovej stránky. Autor sa snaží upútať pozornosť diváka práve zmenou v zaužívanom čítaní textov. Takýmto spôsobom chce upozorniť na vybraný citát v záplave dnešných každodenných, častokrát aj vyprázdnených textov.
Texty v sérii REFLUX sprítomňujú tradíciu, sebareflexiu a zároveň vedú k prejavom nových vecí. Nosným prvkom je tu už spomenutý princíp zrkadla, ktorý je odrazom vecí a skutočnosti, ich vzájomným rozhovorom. Autor využíva princíp odrazu, ktorý sa deje cez systém kodifikovaného znakového systému, ktorý je vlastný každému človeku a tým je jazyk. Deje sa tak v duchu Ricoeurovho tvrdenia, že jazyk vypovedá o existencii vecí.
Zrkadlové umiestnenie písmen na stene je odvolávaním sa na grafický princíp tlače (matrica a odtlačok) a na grafiku ako médium. Práca istým spôsobom spochybňuje post hĺbkotlačových techník v súčasnom umení a posúva ich ďalej. Autorov záujem o text ako taký vyplýva z experimentov v oblasti grafiky a jej transmediality. 
 

 

Zuzana Ševčíková, august 2009

fotografie: Barbora Paulínyová