ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Digital media

redaktor: rk 2009-12-17

 

 

 

 

 

Výstava DIGITAL MEDIA prezentuje práce študentov ateliéru Intermédiá, ktorý vedie doc. Miroslav Nicz, akad. mal., a ateliéru Digitálne médiá, ktorý vedie MgA. Michal Murin, ArtD. na Fakulte výtvarných umení (FVU) Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výstava poskytuje priestor aj študentom katedry Výtvarné umenie a intermédiá Fakulty umení (FU) Technickej univerzity v Košiciach, ktorí boli prizvaní ako hostia. Predstavujú sa projekciou krátkych videí a interaktívnymi videoinštaláciami, ako aj dielami zameranými na aktívnu participáciu divákov, ktoré boli vytvorené v ateliéri Nové médiá pod vedením Anny Tretter.

Všetky tri ateliéry pôsobiace mimo hlavného mesta sa predstavujú bratislavskému publiku prostredníctvom veľkoryso koncipovanej výstavy, ktorá sa svojím rozsahom uchádza o titul najväčšej výstavy umenia nových technológií na Slovensku od roku 1993.

Diela sú prezentované  v 14 kójach, pričom značnú časť z nich tvoria mediálne inštalácie, ktoré využívajú aj interaktivitu diváka. Pripravený súbor sa skladá zo 4 projekcií krátkych videí od videoartu cez videoperformancie až po experimentálny film, ktorý obsahuje takmer 80 študentských prác. Na výstave je možné zhliadnuť práce založené na videohrách, ako aj diela, ktorých bázou sú znalosti programovania v jazykoch pure data a processing. Projekt umenia pre sieť www prezentuje aj umelecký počítačový vírus určený na propagáciu prác študentov z Banskej Bystrice, ktorý zasiahol desiatku štátov a tisíce počítačov. Príťažlivým zážitkom pre divákov môže byť aj z počítačových hier odvodený formát machinima, čo je špeciálny druh animácie, založenej na herných enginoch počítačovej hry. Zaujímavo vyznieva aj koncepcia tzv. výstavy vo výstave, ktorej zámerom je zhliadnutie študentských diel aj v 3D virtuálnom múzeu.

Študenti sa vo svojich prácach – vyznačujúcich sa rozmanitosťou umeleckých praktík, foriem a tém – zaujímajú o najrôznejšie aktuálne problémy súčasného života. Na jednej strane sa vyjadrujú k témam súvisiacim so subjektivitou, intimitou, telesnosťou, reflexiou rodových otázok a medziľudských vzťahov v rámci svojich mikrosvetov, na druhej strane sondujú vo svojich výpovediach rôznorodé sociokultúrne situácie, pričom sa nevyhýbajú ani kultúrnej, spoločenskej a politickej kritike. Títo adepti umenia referujú aj o historickej a kultúrnej pamäti a svoju pozornosť venujú rovnako starostlivému mapovaniu sociálnych stránok každodenného života v kontexte globalizovaného sveta. Ďalšou sférou ich záujmu je oblasť vizuálnej kultúry, najmä kritika a ironizácia masmediálnych manipulácií, alebo tvorivé využívanie filmových diel v podobe found footage videí. Bázou mnohých príspevkov je umelecká intervencia do verejného reálneho, ale aj virtuálneho prostredia.

Spoločným menovateľom väčšiny študentských diel je nielen sústredené úsilie týchto autorov a autoriek komunikovať zaujímavé posolstvá v invenčnom vizuálnom jazyku, ale rovnako aj ich prirodzená snaha hľadať si svoje miesto a priestory na sebarealizáciu v umení a v živote.

Výstava je súčasťou projektu DigiVAF(ex). DigiVAF(ex) je kontinuálnym pokračovaním štyroch ročníkov festivalu nových médií VAF(ex) (2004 – 2007), ktorý organizuje Michal Murin na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. DigiVAF(ex) je platformou, ktorá sprostredkúva medzinárodné aktivity v oblasti digitálnych technológií do akademického prostredia, integruje domáce umenie digitálnych technológií do medzinárodných projektov, organizuje teoretické konferencie a prezentačné fóra, realizuje publikačné aktivity, organizuje študentské workshopy, pripravuje prezentácie prác študentov na medzinárodných a domácich festivaloch a výstavných podujatiach a pod.

DigiVAF(ex) prezentuje výsledky tvorivých aktivít  študentov vzniknutých na akademickej pôde, vytvára prezentačnú platformu aj konfrontačný priestor so študentmi iných vysokých škôl, umožňuje študentom získať praktickú skúsenosť s prezentáciami umenia, ponúka postprodukčné možnosti a aktívnu participáciu na workshopoch. Ide o edukačný produkt určený pre potreby študentov ateliéru digitálnych médií (DM) na FVU AU, ktorý umožňuje aplikáciu nových technológií a médií do aktuálneho výtvarného prejavu a neokonceptuálneho myslenia. Ateliér je otvorený pre intermediálne a interdisciplinárne projekty, integrujúce digitálne technológie od filmových a digitálnych animácií, videoartu, videoobjektov, videoinštalácií, videoperformancií cez zvukovo orientované projekty, multimediálne realizácie až po technologicky náročnejšie aktuálne umelecké komunikácie. Študenti sa venujú práci s autorským zvukom, interaktivite v digitálnom prostredí, intervenciám do verejného digitálneho prostredia, databázovej vizualite, on-line komunikácii, sociálnemu networku, integrovaniu jazyka počítačových hier do výtvarného umenia, tzv. „machinima“ a rozvíjajú ďalšie formy, ako mobil art, software art, net.art, vizualizáciu dát  a pod. Od roku 2004 sa v rámci projektov VAF(ex) a DigiVAF(ex) uskutočnilo viac ako 60 akcíí a bolo vydaných viac ako 10 DVD.

 

pozv digi media

 

DIGITAL MEDIA – Digitálne technológie v umení

Dom umenia, Nám. SNP 12, Bratislava / 10. 12. – 20. 12. 2009

Autor projektu: Michal Murin
Kurátori výstavy: Michal Murin, Miroslav Nicz, Katarína Rusnáková
Kurátor projekcie Videoexperiment FVU: Ján Adamove
Kurátori projekcie Videoart FVU: Michal Murin, Miroslav Nicz, Katarína Rusnáková
Kurátori projekcie Videoart FU: Michal Murin, Boris Vaitovič
Asistent výstavy: Lukáš Matejka

(z tlač. správy)

FOTO z výstavy: http://www.facebook.com/album.php?aid=48022&id=1209871411