ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Nenápadné médium

redaktor: sk 2010-02-19

 


N e n á p a d n é   m é d i u m

(p o d o b y   s ú č a s n e j   k r e s b y)

 


V súčasnosti je médium kresby stále ponímané ako tradičné a klasické, a mnoho krát aj ako prípravné pre finálnu realizáciu diela v inom. Podoba aktuálneho výtvarného umenia, najmä jeho hybridná povaha, spojená so stieraním hraníc medzi pôvodne striktne určenými formálnymi podobami jeho žánrov, a vplyv digitálnych technológií však výrazne poznačila aj samotnú kresbu. Tendencie súčasného výtvarného umenia ovplyvnili jej povahu – rozšírili spektrum podôb a zároveň znejasnili jej hranice. Médium kresby sa postupne „intermedializovalo“ a vygenerovalo svoje nové podoby, v ktorých je absorbované tvaroslovie a stratégie vlastné aktuálnym médiám. No popritom jej najtypickejšia vlastnosť - „rukodielnosť“ je stále pokladaná za pozitívnu charakteristiku a mnoho (a aj mladých) autorov používa jej tradičné formy, avšak v intenciách stratégií i tematiky aktuálneho umenia. Zároveň je kresba vhodným médiom pre tvorbu s prvkami konceptuálneho umenia - v polohe zaznamenania idey, konceptu, vytvorenia rýchleho záznamu, no i prekresby na nájdenom a privlastnenom materiáli. Býva realizovaná in-situ v konkrétnom priestore, či je prítomná v dielach, ktoré možno definovať ako inštalácie na báze kresby a obrazu. Dnešná kresba čerpá prvky i z oblasti grafitti (podpis, značka) a zároveň je bázou pre počítačovú animáciu.

Projektu sa zúčastňujú autori viacerých generácií, čím výstava ponúka pohľad na to, ako s týmto médiom pracujú výtvarníci rôzneho veku a s rozdielnymi výtvarnými programami. Výstava prezentuje kresbu okrem tradičnej polohy (B. Sirka, V. Frešo) vo viacerých formách: ako súčasť inštalácie (V. Rónaiová, S. Mikyta, B. Lungová), in-situ realizácie (Hartworker), ako hybridné médium stojace na hranici grafiky a kresby (P. Kalmus, M. Blažo), v polohe privátneho konceptu (R. Sikora) a záznamu z akcie (A. Tretter, M. Lányi), ako médium transformované vplyvom nových technológií – digitalizovaná animácia (D. Krajčová, M. Podprocký, R. Čerevka), v podobe akčného gesta (J. Bartusz), gesta ako podpisu, ktoré je súčasťou videoinštalácie (M. Murin), či v osobitej podobe gesta (ťahu rukou) v netypickom textilnom materiáli v prejave V. Žákovej. Osobitým prístupom s presahom do grafitti je apropriovaná kresba z verejných priestorov (M. Kvetan).

Výstava tak predstavuje kresbu v súčasnosti, no zameriava sa najmä na také jej polohy, ktoré ovplyvnili nové médiá, alebo predstavuje výtvarné realizácie hybridnej povahy, kde je kresba ich súčasťou. Výstava Nenápadné médium mala premiéru v Považskej galérii umenia v Žiline, kde sa odvolala na dlhoročnú tradíciu výstav kresby - Celoslovenské prehliadky kresby, organizované v PGU medzi rokmi 1979 – 1992. Je sondou do dnešných, najmä intermedializovaných, foriem tohto média. No predovšetkým ponúka možnosť polemizovať so vžitými predstavami o kresbe, o jej tradičných polohách, ale aj o zaužívanom spôsobe jej prezentácie. 

           

  
Vystavujúci autori: Juraj Bartusz, Rudolf Sikora, Veronika Rónaiová, Peter Kalmus, Anna Tretter (DE), Michal Murin, Svätopluk Mikyta, Marko Blažo, Viktor Frešo, Marek Kvetan, Mikuláš Podprocký, Radovan Čerevka, Matúš Lányi, Boris Sirka, Vlasta Žáková, Hartworker (Lucia Dovičáková a Jozef Tušan), Daniela Krajčová ml. a Barbora Lungová (hosť, CZ)

Miesto konania: Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, 040 00 Košice

Trvanie výstavy: 24.2. – 3.5. 2010
Kurátorka výstavy: Mira Sikorová

Výstava sa uskutočňuje v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline.

(z tlačovej správy)