ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

fotosúťaž WTD

redaktor: Zk 2010-06-16

 

 

Svetový  deň cestovného ruchu 2010

„Cestovný ruch & biodiverzita“

Online fotografická súťaž pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu 2010

 


      Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu 2010 (World Tourism Day - WTD) vyhlásila online fotografickú súťaž, ktorej ústrednou témou je „Cestovný ruch & biodiverzita“. Medzi biodiverzitou a cestovným ruchom existuje priame spojenie, keďže mnohé oblasti oplývajúce unikátnym prírodným bohatstvom lákajú veľký počet turistov. Biodiverzita sa tak stáva jedným z najvýznamnejších kladov cestovného ruchu a zároveň je rozhodujúca pre jeho dlhodobý udržateľný rozvoj. Na druhej strane môže byť práve cestovný ruch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany biodiverzity.


      V rámci tejto fotografickej súťaže sa hľadajú fotografie, ktoré vystihujú úzku spojitosť medzi biodiverzitou a cestovným ruchom a ktoré odrážajú význam biodiverzity pre cestovný ruch a tiež prínos cestovného ruchu k ochrane a udržateľnému zachovaniu biodiverzity. Súťaž je určená pre všetkých ľudí všetkých vekových kategórií.  Víťaz bude ocenený výletom do Číny (Provincia Guangdong), ktorá je v tomto roku hostiteľskou krajinou oficiálnych osláv Svetového dňa cestovného ruchu 2010 a ďalší štyria úspešní účastníci súťaže získajú digitálne fotoaparáty. Výber najlepších fotografií bude prezentovaný na fotografickej výstave konanej v rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu v Číne. Víťazné fotky budú vystavené na webovej stránke UNWTO.org a publikované v novinách UNWTO News. Termín uzávierky je 31. augusta 2010. Víťazi budú vyhlásení začiatkom septembra 2010. 


      V prípade záujmu o zapojenie sa do súťaže je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru na nasledovnej webovej stránke:

http://www.unwto.org/worldtourismday/photocompetition/form.php.

Fotografie môžu byť farebné alebo čiernobiele a musia byť zaslané do UNWTO cez uvedenú webovú stránku po registrácii. Každý účastník môže zaslať do súťaže najviac 3 svoje vlastné individuálne fotografie, ktoré neboli predtým publikované. Každá fotografia by mala byť sprevádzaná krátkym popisom, najlepšie v angličtine, nie dlhším ako 25 slov. Fotky musia byť zaslané do súťaže elektronicky v „high resolution jpeg format (min. 150 pixelov/nie viac ako 3MB)“. UNWTO si vyhradzuje právo používať predložené fotografie bez obmedzení na propagačné účely, ako aj vo svojich tlačených, elektronických publikáciách a informačných materiáloch.


      Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok chceme upriamiť Vašu pozornosť na Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day – WTD), ktorý sa na celom svete oslavuje 27. septembra. Hlavným zmyslom WTD je podporovať a zvýšiť povedomie v rámci medzinárodného spoločenstva o význame cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnotách a prínose pre celkový rozvoj spoločnosti.


      Hlavným zmyslom WTD je podporovať a zvýšiť povedomie v rámci medzinárodného spoločenstva o význame cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnotách a prínose pre celkový rozvoj spoločnosti. V tejto súvislosti Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) každoročne vyzýva všetky svoje členské štáty, aby sa pripojili k oslavám WTD, napr. formou organizovania rôznych kultúrnych, športových, turistických, vzdelávacích aktivít, súťaží, tlačových konferencií, besied, seminárov, workshopov, koncertov, recepcií, gastronomických dní, prehliadok ľudových remesiel, výstav, poskytnutia bezplatného vstupu do múzeí a kultúrnych pamiatok, vysielania špeciálnych programov v médiách vyzdvihujúcich význam WTD a cestovného ruchu vôbec, publikovania posolstiev k WTD prostredníctvom médií, udeľovania cien cestovného ruchu, vydávania špeciálnych príloh v novinách, organizovania súťaží pre deti, exkurzií do významných turistických oblastí, predstavenia nových propagačných kampaní, rozdávania upomienkových predmetov, vydania nových plagátov s tematikou cestovného ruchu a pod. Oslavy WTD sú dobrovoľnou iniciatívou pre všetky relevantné subjekty cestovného ruchu vo verejnom i súkromnom sektore.


      Tohtoročná  téma osláv WTD je „Cestovný ruch & biodiverzita“. Hostiteľskou krajinou oficiálnych osláv pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu 2010 je Čína. WTD 2010 chce vyzdvihnúť silné spojenie medzi rozvojom cestovného ruchu, ochranou biodiverzity a znižovaním chudoby. Udržateľný cestovný ruch predstavuje významnú príležitosť pre ochranu nenahraditeľného prírodného bohatstva.  Význam biodiverzity pre cestovný ruch je obrovský. Predstavuje jeden z najdôležitejších kladov cestovného ruchu, vďaka ktorému každoročne cestujú milióny ľudí na celom svete. Biodiverzita, ako zložitý komplex jedinečných druhov a ekosystémov, ktoré vytvárajú našu planétu, je v súčasnosti v globálnom meradle v ohrození. Demografické tlaky a neudržateľné ľudské aktivity zapríčiňujú nezvratný úbytok biodiverzity v alarmujúcej miere. Vzhľadom na nesmierny význam prírodného bohatstva je dôležité, aby cestovný ruch prispieval k ochrane biodiverzity na Zemi.  


      Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) sa už niekoľko rokov snaží propagovať a zaviesť dobrovoľné oslavy WTD aj na Slovensku. Uvítali by sme, keby sa jednotlivé samosprávne kraje zapojili do celosvetových osláv WTD 2010 a zo svojej pozície iniciovali a koordinovali aktivity subjektov cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni v rámci príslušného samosprávneho kraja na oslavách, ktoré majú vyvrcholiť práve 27. septembra 2010. V minulých rokoch samosprávne kraje, viaceré mestá, obce a združenia cestovného ruchu pripravili množstvo atraktívnych podujatí pri príležitosti WTD. V tejto súvislosti si Vás zároveň dovoľujeme požiadať o poskytnutie informácií o Vami pripravovaných ako aj zrealizovaných aktivitách spojených s oslavami Svetového dňa cestovného ruchu vo Vašom regióne v tomto roku.

 


(z propozícií www.mhsr.sk)