ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Shaping future

redaktor: Zk 2010-07-25

 

 

Shaping future

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA - „KREATIVITA A INOVÁCIE AKO ŠTARTÉR ROZVOJA MIEST VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU“

9. - 10. SEPTEMBER 2010, KOŠICE

 

Téma Kreatívneho Priemyslu je jedným zo základných pilierov projektu Košice INTERFACE 2013. Pre úspešnú realizáciu projektu je dôležité, aby sa s problematikou oboznámilo najširšie možné spektrum odborníkov a partnerov v meste a regióne. Svojím zapojením sa do procesu napomôžu vytvárať podmienky pre fungovanie tzv. Kreatívnej ekonomiky a kreatívneho priemyslu ako potenciálneho zdroja ekonomického rastu.
Nezisková organizácia Košice 2013 ako subjekt zodpovedný za implementáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry pripravuje niekoľko podujatí, ktoré priblížia príklady európskych miest, kde sa kultúra a kreativita stali základom ich rozvoja. Ponúkne tiež priestor pre diskusiu a spoluprácu
medzi zapojenými subjektmi, ktorá sa stane základom pre nové projekty.
 

Základné ciele Košice 2013, n.o. v oblasti Kreatívneho priemyslu:
- mapovanie prostredia a spájanie lokálnych hráčov v oblasti kreativity a inovácií, prepojenie univerzitného prostredia, kľúčových firiem, malých a stredných podnikateľov
- koordinovanie procesov súvisiacich s tvorbou podmienok pre jeho etablovanie, vytvorenie spoločnej platformy, organizovanie podujatí na podporu informovanosti a vzdelania v danej oblasti
- vytvorenie spoločnej stratégie pre mesto a región, na základe ktorej by mohol fungovať ďalší rozvoj a prepojenie súvisiacich odvetví (cestovný ruch, služby)
- podpora medzinárodnej spolupráce a prenos skúseností
- podpora SMEs (vytvorenie Inkubátora)

 

Téma kreatívneho priemyslu je vo východnej časti strednej Európe nová. Konferencia na podobnú tému sa na Slovensku uskutoční len po druhýkrát a prvýkrát sa bude konať v Košiciach.

 

Zámer:
- Predstaviť príklady projektov, stratégií a modelov v rozvoji kreatívneho priemyslu z celej Európy a ich vplyv na mestá.
- Spojiť lokálnych partnerov a predstaviť im skúsenosti iných miest a regiónov a vplyv kreatívnej ekonomiky na ich rozvoj.
- Poukázať na problematiku vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva ako témy, ktorá je pre rozvoj kreatívnej ekonomiky zásadná.
- Predstaviť skúsenosti a príbehy ľudí, ktorí svojou kreativitou prispievajú k rozvoju inovácií v oblasti obchodu a priemyslu.
- Jednou z ústredných tém, ktoré je potrebné vyriešiť v súvislosti s rozvojom kreatívneho priemyslu v Košiciach, je vytvorenie priestoru pre rozvoj kreatívnych technológií.

 

Hlavné témy konferencie:
- Dôležitosť kreatívneho priemyslu a inovácií v rozvoji miest a regiónov, najmä v Košiciach a východnom Slovensku
- Dôležitosť spolupráce medzi rôznymi druhmi podnikania, klastrové iniciatívy
- Inkubátory, dotácie a podporné mechanizmy
- Stredné a malé podniky v oblasti kreatívneho priemyslu
- Prezentácia príkladov a projektov, ktoré sa implementujú na medzinárodnej úrovni
- lokálnej úrovni
- projekty kreatívnych technológií (iVAN)

 

Konzultanti a koorganizátori:
- Georg Flachbart: Mind(21)factory – riaditeľ pre kreativitu, Nemecko
- Berndt Hartman: Mesto Štutgart – projektový manažér pre projekty kreatívneho priemyslu, Nemecko
- Bernd Fesel: RUHR.2010 Európske hlavné mesto kultúry/ Európske centrum pre kreatívnu ekonomiku, Nemecko
- British Council Slovensko
- V záujme zachovania kontinuity informácií a v kontexte konferencie Freedom of
Creativity/Sloboda tvorivosti, Bratislava november 2009 je partnerom aj združenie Creative
Industry Forum, záujmové združenie právnických osôb, ktoré sa venuje parciálnym témam kreatívneho priemyslu a smerovaniu ku kreatívnej ekonomike.
Konferencia sa realizuje pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

 

Cieľové publikum:
- Zástupcovia veľkých súkromných spoločností
- Zástupcovia malých a stredných podnikov (software, informačno-komunikačné technológie,
dizajn, architektúra, marketing, televízia, film...)
- Verejný sektor: zástupcovia miest Slovenska a zástupcovia samosprávnych krajov a relevantných orgánov verejnej správy
- Univerzity: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešovská univerzita a ďalšie univerzity z celého Slovenska
- Experti v oblasti technológií, dizajnu, architektúry, IT...
- Medzinárodné publikum v závislosti od sféry záujmu

 

Predbežne potvrdení prednášatelia:
- Bernd Fessel (Nemecko, Dortmund) - RUHR.2010, Európske centrum pre kreatívnu ekonomiku
- Georg Flachbart (Nemecko/Slovensko, Štutgart) - Mind(21)factory
- Berndt Hartmann (Nemecko, Štutgart) – Mesto Štutgart
- Andrea Redi (Rakúsko, Graz) - ORTLOS – urbánna architektúra
- Roland Blach (Nemecko, Štutgart) - Fraunhofer-Gesellschaft, IAIS Inštitút pre analýzu umelej inteligencie a informačných systémov
- Claire Newman-Rebaud (Francúzsku, Nantes) – Región Nantes
- Keith Evans (Veľká Británia, Huddersfield) - CIDA Huddersfield
- Jan Runge (Belgicko, Brusel) - KEA Európske vzťahy
- Dr. Bastian Lange (Nemecko, Leipzig/Berlin) – Leibniz – Inštitút pre regionálnu geografiu
- Dr. Gertraud Leimüller (Rakúsko, Viedeň) - Arge – kreatívny priemysel Viedeň
- Christoph Backes (Nemecko, Brémy) - Nemecká iniciatíva pre rozvoj kreatívneho priemyslu
- Lasse Paananen (Fínsko, Tampere) – Mesto Tampere
- Martin Zeljko Sampor (Slovenská republika, Bratislava) - PubRes, európske vzťahy
- Radoslav Kutaš (Slovenská republika, Bratislava) - Mediálny inštitút
- prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD – (Slovenská republika, Košice) – Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
- doc. Štefan Klein – (Slovenská republika, Bratislava) – Oddelenie transport dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave


Čo je projekt Európske hlavné mesto kultúry (EHMK)?
Projekt Európske hlavné mesto kultúry je preukázateľne jeden z najúspešnejších európskych kultúrnych programov, ktoré každý rok priťahujú zvýšený záujem politikov, akademikov a médií.
Európska únia venuje projektu EHMK patričnú pozornosť. Program EHMK sa v zmysle jeho cieľov, sférach pôsobenia a rozmeru priebežne menil. Rozšírenie programu do nových členských štátov EÚ mal obzvlášť silný dopad. Zapojenie ďalších krajín do EHMK tak prinieslo nové vízie a výzvy.
Pokračujúci rozvoj myšlienky EHMK a jej popularity medzi mestami je založený na tom, že zahŕňa celý rad aktivít, od rozvoja kultúry, turizmu a investícií až po regeneráciu sídel a podporu sociálnej sféry.
Projekt Európske hlavné mesto kultúry sa považuje za významnú príležitosť na zmenu imidžu mesta alebo vytvorenie nového a tým mesto zviditeľniť na mape Európy. Úspešné Európske mesto kultúry je to, ktoré vie využiť identitu mesta a zvýšiť jeho význam pre jeho obyvateľov a zároveň vytvoriť atraktívny obraz kompatibilný s jeho kultúrnou identitou pre jeho návštevníkov a investorov.

Košice, druhé najväčšie mesto po Bratislave sa v roku 2013 stane hlavným mestom kultúry. Košice sú regionálnym administratívnym centrom Východného Slovenska a tvoria uzol priemyslu, obchodu, vedy a kultúry. Počet obyvateľov mesta je 250 000, ale mesto poskytuje zázemie aj pre širší región, čo predstavuje cca 766 000 obyvateľov. Košický projekt je založený na myšlienke komunikačnej
platformy (z počítačovej terminológie - INTERFACE) – miesto prepojenia. Táto myšlienka smeruje k podpore komunikácie smerom dovnútra s obyvateľmi mesta a zároveň komunikácie navonok s jeho návštevníkmi, zahraničnými investormi ako aj celou Európou.
Očakáva sa, že investície, ktoré sa majú vložiť do rozvoja mestských kultúrnych inštitúcií umožní Košiciam vybudovať kultúrnu infraštruktúru, ktorá Košiciam chýba, ale je úplne bežná vo vyspelých západoeurópskych metropolách. Košice budú mať možnosť prilákať oveľa viac turistov, návštevníkov kultúrnych inštitúcií ako aj investorov a developerov. Tento proces je veľmi komplexný a musí byť efektívne riadený a koordinovaný.
 

 

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013
Košice INTERFACE 2013