ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Cizinec/Vyhnanec/Přistěhovalec

redaktor: milk 2010-11-27

 

 

 

CIZINEC – VYHNANEC – PŘISTĚHOVALEC

 

KATEDRA BOHEMISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI A ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i., připravují první sympozium, jež proběhne ve dnech 15. a 16. března 2011 v Olomouci. Tématem tohoto sympozia bude "CIZINEC – VYHNANEC – PŘISTĚHOVALEC".

 

 

Proponovaná interdisciplinární sympozia s mezinárodní účastí Umění a kultury střední Evropy hodlají navázat na cyklus každoročních mezioborových setkání nad problematikou české kultury a umění ve 20. století, která realizovala v Olomouci během let 2005–2010 zdejší katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i.

Uvolnění celkového badatelského rámce dosavadních sympozií bylo v první řadě motivováno narůstající frekvencí příspěvků překračujících původní zadání – jeho rozšíření by mělo vyústit ve zmnožení škály reflektovaných problémů a témat, v multiplikaci metod a přístupů, v konečném důsledku tedy v obohacení spektra přinášených výsledků i jejich zkvalitnění.

 

Úvodní téma nového cyklu navazuje na problematiku kontaktů a konfliktů kultur sledovanou a rozebíranou v roce 2008. Výše zmíněná inovace v zastřešujícím vymezení sympozií a nově artikulované téma přinášejí nejen širší kontext, ale snad také zřetelnější badatelské souřadnice. Příčiny i důsledky exulantství mají u jednotlivých národů střední Evropy mnoho společného, ovšem existují i nezanedbatelné rozdíly. Fenomén střetu či kontaktu s cizím pak často bývá základním půdorysem uměleckých děl. Poskytuje totiž možnost srovnání odlišných systémů hodnot, odlišných způsobů vnímání a zvýznamňování, stejně tak jako i odlišných kulturních zkušeností, tedy faktorů, které zakládají lidskou identitu i jedinečnost.

 

Téma cizince / vyhnance / přistěhovalce zdánlivě odkazuje pouze k tematické rovině artefaktů, ovšem středem pozornosti zájmu jedné ze sekcí sympozia bude rovněž problematika spojená s tím, jak se mimo svůj domov, ať už dobrovolně, či nedobrovolně, ocitali mnozí středoevropští umělci a jak na své postavení cizince/vyhnance/přistěhovalce reagovali. Stranou by neměli zůstat ani tvůrci, kteří se ve zmíněných rolích ocitli ve střední Evropě.

 

Předpokládáme a doufáme, že zvolené téma nabízí ještě mnoho jiných přístupů a inspirací, a osloví Vás natolik, abychom se v březnu 2011 setkali při našem konferenčním jednání. Zdůrazňujeme, že sympozium je mezioborové, proto uvítáme příspěvky nejen z dějin literatury, divadla, filmu, hudby či výtvarného umění střední Evropy, ale také z oborů architektury, užitého umění, studií mediální komunikace, sociologie, filozofie, psychologie, estetiky i dalších oblastí.

Program akce bude stanoven po uzávěrce předběžných přihlášek a následně bude rozeslán prostřednictvím elektronické pošty. Cestovné a ubytování si účastníci hradí na vlastní náklady, nebo prostřednictvím vysílající organizace. Příspěvky v písemné podobě budou po recenzním posouzení publikovány v časopise Bohemica Olomucensia. První ročník sympozia je pořádán v rámci grantu Bohemistika: obor pro III. tisíciletí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, tudíž nevybíráme konferenční poplatek.

 

  

Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta UP v Olomouci, CZ