ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Löfflerova akadémia

redaktor: sk 2011-01-09

 

 

L ö f f l e r o v a    a k a d é m i a    v    K o š i c i a c h 

 

Vízia

Löfflerova akadémia voľného umenia chce byť najmodernejším centrom súčasného umenia, ktoré ponúkne vynikajúce podmienky na tvorivé pobyty tak pre profesionálnych umelcov ako aj pre organizátorov tvorivých táborov a workshopov. 

Cieľom je vytvoriť v meste také centrum umenia, kde sú okrem kvalitného ubytovania k dispozícii aj najlepšie ateliéry, dielne, najmodernejšia, najprofesionálnejšia a najlepšia výbava - ktorá bude dostupná nielen pre umelcov združenia Rovás, ale aj pre študentov umeleckých škôl. Akadémia bude mať na vysokej úrovni vybavené konferenčné priestory, učebne, kaviareň či reštauráciu.

Aby sa spomenuté aktivity mohli uskutočniť na vysokej úrovni, je potrebné budovu na Kmeťovej ulici postupne obnoviť, zmodernizovať. Rekonštrukčné práce môžu trvať aj niekoľko rokov. Jednotlivé pracovné etapy budú realizované pomocou sponzoringu veľkých stavebných firiem.

Nový komplex bude vybavený 2−4 posteľovými izbami (so sprchami a kuchynkami), výstavným priestorom, umeleckou kaviarňou, reštauráciou s kuchyňou, sochárskou dielňou, grafickou dielňou, keramickou dielňou vhodnou aj na emailérstvo, fotografickým a filmovým štúdiom, hudobným štúdiom, štúdiom pre počítačový dizajn, ateliérmi, skladmi a depozitmi.

 

 

Zámery

Občianske združenie Rovás chce v priestoroch Löfflerovej akadémie uskutočniť rôzne programy:

Program "Umeleckej logistiky" -"The Art Logistic Servises" sa v podstate zaoberá umeleckým manažmentom: vhodného umelca a vhodné dielo vhodný čas na vhodné miesto, za vhodných podmienok. Nami predstavená umelecká logistika znamená optimálne ucelenie duševných a materiálnych hodnôt, správnu koordináciu a  zabezpečenie k tomu potrebného potenciálu, investíciu, spotrebu a zúročenie intelektuálneho kapitálu. Kancelária Umeleckej logistiky bude zároveň aj umeleckým informačným strediskom - „Umelecké informačné stredisko“.

Programom "Inkubátor nových médií" bude združenie Rovás prevádzkovať moderne vybavené štúdio fotografie a videa s pravidelnými kurzami portrétneho fotografovania, základné pravidlá digitálnej fotografie a postprodukčného riešenia, kurzy strihania a postprodukčných riešení videa, kurzy kameramana, kurzy osvetlenia a reportážnych scén. Workshopy výukového nahrávania budú sprístupnené žiakom a študentom výtvarných škôl a taktiež širokej verejnosti.

Program "Súčasné umenie" poskytuje tvorivé pobyty profesionálnym umelcom. Zabezpečí im možnosť výstavy, voľnej tvorby (ateliéry a dielne), ubytovania, stravovania a zábavy.

Vo výstavných priestoroch Galérie Rovás a umeleckej kaviarni budú usporadúvané rôzne výstavy.

Program "Okno do sveta" zabezpečí zviditeľnenie súčasného Slovenského umenia (tak v celoslovenskom ako v regionálnom kontexte), cez trojjazyčný internetový portál združenia Rovás názvom ROVART (www.rovart.sk)

V komplexe Löfflerovej akadémie voľného umenia bude pôsobiť aj redakcia internetového časopisu Rovart (ISSN 1337-7167).

Program „Podpora a rozvoj talentu“ občianskeho združenia Rovás v Löfflerovej akadémii voľného umenia bude fungovať na báze maliarskych, grafických, fotografických, hudobných a intermediálnych viacdňových workshopov, pod vedením profesionálnych umelcov. Workshopy a kurzy sa uskutočnia buď v desaťdňových intervaloch (letné tvorivé workshopy) alebo raz týždenne  v dvojhodinových intervaloch. Podľa záujmu účastníkov ponúkneme možnosť  uskutočnenia raz mesačne (v počte osem hodín v bloku), alebo 2-krát mesačne v blokoch po 4 hodiny, prípadne cez víkend (4 hodiny v sobotu, 4 v nedeľu), podľa metodiky vedúceho.

Môžeme otvoriť aj viac kurzov (workshopov) v jednej disciplíne, alebo sa zaoberať aj inými výtvarnými technikami.

Program "Hodina vedy", ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, sa tohto roku uskutoční už po tretíkrát. Na jednotlivých prednáškach sa účastníkom predstavujú výskumníci z rôznych odvetví vedeckej sféry, o ktorých má široká verejnosť málo informácií.

 

   lof2    lof3    lof4     

 

Čo ponúkame?

- Hore uvedené programy pre rôzne cieľové skupiny - pre stredoškolskú mládež, pre vysokoškolákov, pre dospelých (pre výtvarníkov, literátov, hudobníkov, pre umelcov rôznych odvetví, pre intelektuálov, pre laikov a amatérov, pre nadšencov umenia z Košíc a okolia, na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni)

Akreditované dovzdelávacie kurzy (pre rôzne inštitúty, firmy a organizácie ale taktiež pre záujemcov horeuvedených cieľových skupín)

- Tvorivé pobyty (pre pozvaných umelcov alebo podľa vyššie uvedených programov pre rôzne cieľové skupiny)

- Ateliéry (na voľnú tvorbu, na mimoškolskú činnosť)

- Odborné dielne (na klasické grafické techniky, na hrnčiarstvo a na sochárstvo)

- Audiovizuálne štúdio

- Konferenčnú a prednáškovú sieň

- Knižnicu

- Umeleckú kaviareň s internetom a s čitárňou

- Ubytovanie

 

Prečo to robíme? 

Na Východnom Slovensku neexistujú také stredné školy výtvarného zamerania, ktorých cieľom je podporovať voľnú umeleckú tvorbu. Klasické grafické techniky, ako aj maliarske a sochárske prežívajú krízu. Napriek tomu má citlivé, umeniachtivé publikum obrovský záujem o kvalitne vypracované a technicky zvládnuté umelecké diela.

Remeselná časť technológií výtvarného umenia stojí pred zánikom. Klasické grafické, maliarske a sochárske techniky sa na výtvarných školách buď nevyučujú, alebo sa v blízkej budúcnosti už neotvoria triedy s uvedeným zameraním.

Existujú rôzne inštitúcie, ktoré ponúkajú možnosť vzdelania so zameraním na úžitkový dizajn. Vyučovanie a tvorba sa opierajú o informatické znalosti a počítačovú grafiku, čo pre rozhľad a rozvoj slobodného umelca nepostačuje.

Programy Občianskeho združenia Rovás v Löfflerovej akadémii budú fungovať za podpory Ministerstva kultúry a Cestovného ruchu Slovenskej Republiky. Dotácie plánujeme získavať aj z európskych grantov, pričom spolupracujeme s Katedrou kulturológie Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, s Asociáciou slovenských spisovateľov, s Maďarskou umeleckou akadémiou, so združením International Kepes Society, so Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach, s Fakultou umení TU v Košiciach, s banskobystrickou Akadémiou umenia, s Vysokou školou výtvarného umenia v Bratislave a s rôznymi galériami a kultúrnymi inštitúciami.

So svojimi programami v komplexe Löfflerovej akadémie voľného umenia chce združenie Rovás predovšetkým podporovať voľné umenie a nezávislú kreativitu. Pod pojmom voľné umenie rozumieme ničím neobmedzenú tvorivosť, ktorá sa neukrýva pod zásterou výrazu „súčasné umenie“ a nehľadá alibi v subjektivizme. Ničím neobmedzená tvorivosť pre nás znamená nezávislosť od absolutizmu jedného smeru či výtvarného štýlu.

 

V čom je naša organizácia výnimočná?

Predovšetkým v tom, že je viac národnostná, že jej členovia pochádzajú zo Slovenska (Slováci a umelci maďarskej národnosti), z Maďarska (Maďari a umelci slovenskej národnosti), z Rumunska (Rumuni a umelci maďarskej aj slovenskej národnosti).

Sme združením súčasných umelcov, ktorí tvoria na báze priateľských zväzkov umelcov rôznych národností a myslíme si, že v tom je naša jedinečnosť. Sme presvedčení, že umenie má predovšetkým spájať a tešiť okolie bez rozdielov a predsudkov. 

Združenie má vyše 40 členov: je to v podstate spolok výtvarníkov a nezávislých intelektuálov.

 

Financovanie

Občianske Združenie Rovás si od svojho založenia zabezpečuje financovanie svojich aktivít  z rôznych grantov a za podpory rôznych sponzorov.

Takým sponzorom združenia je aj firma Edemi s.r.o, so sídlom v Rešici, ktorá pod vedením Ing. F. Bodnára je ochotná investovať do rekonštrukcie budovy Löfflerovej vily na Kmeťovej ulici 50 000 €.

Ďalšie náklady potrebné na rekonštrukciu, režijné, nájomné a prevádzkové náklady zabezpečíme z grantov a od sponzorov.

 

 

Mgr.art Otto Szabó, akad. maliar

predseda združenia Rovás