ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Výzva Nitrianskej galérie

redaktor: sk 2011-04-18

 

OTVORENÁ VÝZVA NITRIANSKEJ GALÉRIE

 


Nitrianska galéria ponúka kurátorom a umelcom možnosť zrealizovať svoje projekty v priestoroch Galérie mladých alebo Bunkra v roku 2012.
 
Výzva nemá tematické obmedzenie a vzťahuje sa na oba priestory. Pre Bunker sú vhodné najmä netradičnejšie formy umeleckého prejavu, kratšie experimentálne projekty, site‐specific inštalácie, vítané sú jednorazové performancie či audio‐vizuálne vystúpenia. Uprednostnené budú kurátorské projekty pred monografickými výstavami jedného, prípadne viacerých autorov. Víťazné projekty vyberie komisia zložená z odborných pracovníkov galérie a prizvaných teoretikov umenia. Na termínoch výstav sa dohodne galéria s úspešnými uchádzačmi. Výzva sa skladá z dvoch častí: Výzva pre mladých umelcov a Galéria mladých kurátorov (4. kolo).

 

VÝZVA PRE MLADÝCH UMELCOV
Cieľom výzvy je poskytnutie možnosti prezentácie súčasného mladého slovenského a zahraničného umenia v priestoroch Nitrianskej galérie, a to nielen vizuálneho, ale aj s presahmi do iných foriem.

 

GALÉRIA MLADÝCH KURÁTOROV
Zámerom projektu je poskytnúť v rámci Nitrianskej galérie priestor začínajúcim kurátorom. Na vysokých školách sa totiž budúci kurátori len zriedka stretávajú s kurátorskou praxou, teda často nevedia, čo všetko si realizácia výstavy vyžaduje. Nitrianska galéria dáva tým, ktorí pošlú valitný a nápaditý projekt, možnosť vyskúšať si na vlastnej koži, ako sa robí výstava.

 

Podmienky:
- vek umelcov do 35 rokov
- výzva sa vzťahuje len na profesionálnych umelcov (študentov a absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania), môžu byť aj zo zahraničia
- v prípade Galérie mladých kurátorov by malo ísť o študentov (alebo absolventov maximálne 5 rokov po ukončení štúdia) dejín a teórie výtvarného umenia
- projekt musí mať kurátora, kurátorovanie jedným z umelcov nepostačuje
- projekt musí byť realizovateľný v rámci možností Nitrianskej galérie
- nesmie ísť o reprízu už zrealizovaného výstavného projektu

 

K zaslaným projektom treba pripojiť:
- vyplnený prihlasovací formulár
- popis koncepcie a idey výstavy
- požiadavky na techniku (prehrávače, projektory, monitory a pod.), príp. iné špecifické požiadavky (napr. náročnejšie inštalovanie či prevoz diel a pod.)
- predbežný orientačný rozpočet výstavy
- životopisy a stručný prehľad zrealizovaných projektov kurátora a umelcov
- portfólio alebo obrazová dokumentácia tvorby umelcov (môže byť v elektronickej podobe na CD)

 

Nitrianska galéria poskytne:
- výstavný priestor Galérie mladých alebo Bunkra na 4, 6 alebo 8 týždňov
- technické vybavenie (projektory, prehrávače, obrazovky atď.) v rámci možností galérie
- asistenciu pri inštalovaní výstavy
- prevoz diel galerijnou dodávkou (nevzťahuje sa na diela zo zahraničia)
- tlač a distribúciu pozvánok na výstavu
- PR projektu (rozposlanie pozvánok a tlačových správ poštou a elektronicky kontaktom z databázy galérie, poskytnutie priestoru v regionálnych médiách)
- oficiálne potvrdenie partnerstva galérie pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania

 

Upozornenie!!! Bunker je bývalý CO kryt v podzemí galérie, čiže to nie je klasický výstavný priestor. Kvôli špecifickým klimatickým podmienkam upozorňujeme, že vystavenie diel citlivých na vlhkosť (grafika, maľba) je len na vlastné riziko a galéria nepreberá zodpovednosť za ich prípadné oškodenie!

 

Termín uzávierky zasielania projektov: 10. október 2011
(rozhoduje pečiatka pošty)

 

Projekty zasielajte poštou na adresu:
Nitrianska galéria
Župné námestie 3
949 01 Nitra

 

Obálku označte heslom VÝZVA 2012
Projekty nespĺňajúce podmienky alebo zaslané po termíne uzávierky budú vylúčené. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do 2 týždňov od zasadnutia komisie.

 

 

Viac informácií o galérii, pôdorysy a fotografie Galérie mladých a Bunkra nájdete na: www.nitrianskagaleria.sk