ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Barokové umenie II.

redaktor: skitzz 2006-11-19

 

0
2
3
4
5

Symbolika barokovej architektúry

Pojem symbolika barokovej architektúry nie je celkom výstižné, skôr pojem tvaroslovie, alebo ikonografia. Symboly, ktoré sa používajú v tomto období, sú totiž v celku podobné, aké sa používali v predchádzajúcich obdobiach prevládajúcej kresťanskej moci.
Kresťanská symbolika sa vytvorila, sformovala už pri vzniku kresťanskej cirkvi, niektoré detaily sa menili počas svojho vývoja, ale v podstate sa uctievali tie isté hodnoty a používali tie isté symboly, ako predtým. Tie najzákladnejšie boli kríže, holuby, trojuholník, kruh.
Otázkou a zmenou je však to, ako sa tieto symboly prejavovali a ako sa zmenilo základné ich chápanie, teda aké bolo to tvaroslovie tohto obdobia. Tým, že aj barok, aj stredovek predstavujú v ľudských dejinách obdobie, keď prevláda cirkev, logicky sa vytvára isté porovnávanie medzi týmito dvoma hnutiami.
Existujú isté podobnosti, ale aj veľa odlišností, ktoré sa vytvorili počas vývoja ľudských dejín, niektoré už spomínané, ktoré vplývajú na svetonázor a prístup v viere. Zaujímavým rozdielom je vzťah cirkvi a ľudí, prístup k smrti, vzťah s Bohom, vzťah k prírode, predstavy o posmrtnom živote.
Takéto rozdiely sa mnohokrát objavujú aj v architektúre a ostatných oblastiach umenia.

Tvaroslovie, ikonografia

Základným rozdielom je spôsob zobrazovania, ktorý vychádza z rozdielov vzdelania. Neprávom sa nazýva stredovek vekom temnoty, ale je to fakt, že vtedajší človek je menej vzdelaný, oveľa menej ľudí vedelo čítať. Práve z toho dôvodu potrebovali iné prostriedky vyjadrovania námetov, ktorými chceli vzdelávať ľudí. Stredoveká ikonografia je jednoduchšia. Barok ráta s tým, že pozorovateľ pochopí aj zložitejšiu symboliku. Stredoveký umelec používa symboly, prostriedkom barokového umelca je alegória a metamorfóza. Čo sa týka tvaroslovných prvkov v architektúre, barok nepriniesol toľko novoty do architektúry, ako napríklad gotika v porovnaní s románskym umením. On používa prvky, ktoré sa vytvorili v antike, len im dáva novú obsahovú náplň, na vyjadrovanie nových cieľov.

Funkcia kostola v stredoveku a období baroka

Charakteristickým typologickým druhom kostola gotického slohu je katedrála, ktorá sa aj naďalej vytvára, ale v období baroka už nadobudne inú funkciu, inú náplň. Je to trocha odvážne vyhlásenie, ale možno povedať, že tento druh božského príbytku sa viac približuje v baroku k svojmu pôvodnému názvu- sídlo biskupa.
V gotike sa totiž snažili o to, aby sa v nej priblížili k ideálu Božského Jeruzalema. Bola symbolom istého odklonu od pozemského života a obrazom kresťanského svetonázoru svojej doby. Vstupom do katedrály prichádzajúci má pocit, akoby vstupoval do iného sveta. Interiér katedrály usmerňuje pohľad smerom hore, smeruje k oblohe, podporuje vertikalitu, prekvapí svojou temnotou.
Tým vyjadruje veľkosť Boha a maličkosť ľudských bytostí. Vstupom do katedrály prichádzajúci má pocit, akoby vstupoval do iného sveta. Vytvárajú sa v nej temné kúty. Táto temnota má podporovať pohrúženie sa do vlastných myšlienok, aby sa zľakli, aby sa zmenili.
Barokový kostol má iný charakter. Tridentský koncil určil typ Kostola Il Gesú od Giacoma Barozza da Vignolu základom pre tvorbu kostolov baroka. Dispozícia je jednoduchšia, jednoloďová, ktorá je rozšírená bočnými kaplnkami. Pôdorys je v tvare kríža.
Snaží sa získať ľudí naspäť, ale nerobí to pomocou strachu. Tu sa vytvára bezprostredný vzťah človeka s Bohom, kým v stredoveku kontakt medzi nimi sa vytváral iba pomocou cirkvi, pomocou kňaza. Takýto fakt umožňuje iné usporiadanie a chápanie kostolov. Baroková architektúra chce ohúriť, ale má iné prostriedky. Interiér kostola je svetlejší, vytvárajú sa tu zaujímavé hry. Aj tu sa vytvára istá vertikalita v kupole, ale tá skôr pomocou nadradenosti a podradenosti prvkov, tým prinúti pozorovateľa, aby jeho pohľad sa neustále pohyboval, aby neustále pozoroval, aby sa postupne dostal na žiadané miesto, napr. ku kupole, ktorá dáva istý dôraz priestoru a posilňuje kontakt s Bohom. To posilňujú niekedy aj iluzionistické maľby na kupole, ktoré ju majú prevýšiť až na nebesá.

Autor: Kinga Václavová

6
7
8
9
10