ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

sezonalna, husokacky

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

LÖFFLEROVA AKADÉMIA VOĽNÉHO UMENIA

 

Centrum Občianskeho združenia Rovás na Kmeťovej ulici, rodný dom slávneho košického sochára

 

Vízia

Löfflerova akadémia voľného umenia chce byť významným centrom súčasného umenia a chce prispieť k podpore a rozvoju vizuálneho umenia, výtvarníctva, divadla, tanca, hudby, kinematografie a filmovej tvorby

 

Ďalším cieľom Löfflerovej akadémie je založiť a prevádzkovať v meste Slobodnú školu voľného umenia – zameranú na klasické výtvarné techniky, ale aj na digitálne, počítačové a intermediálne umenie.

 

Zámery

Činnosť Občianskeho združenia Rovás je zameraná na nasledovné programy:

• Program umeleckej logistiky "The Art Logistic Services" sa v podstate zaoberá umeleckým manažmentom: vhodného umelca a vhodné dielo vo vhodnom čase na vhodné miesto, za vhodných podmienok. Nami predstavená umelecká logistika znamená optimálne ucelenie duševných a materiálnych hodnôt, správnu koordináciu a zabezpečenie k tomu potrebného potenciálu, investíciu, spotrebu a zúročenie intelektuálneho kapitálu. Kancelária Umeleckej logistiky bude zároveň aj umeleckým informačným strediskom - "Umelecké informačné stredisko"

• Program "Súčasné umenie" poskytuje tvorivé pobyty profesionálnym umelcom formou "otvorených dielní", kde sú ateliéry vo večerných hodinách otvorené záujemcom. Pozvaným predstaviteľom súčasného umenia program zabezpečí možnosť výstavy, voľnej tvorby (ateliéry a dielne), ubytovania, stravovania a zábavy

• Program "Okno do sveta" zabezpečí publikovanie programov a aktivít v novom centre, programy EHMK a zviditeľnenie súčasného slovenského umenia cez trojjazyčný internetový portál združenia Rovás s názvom ROVART (www.rovart.sk) - tak v celoslovenskom ako v medzinárodnom kontexte (ISSN 1337-7167)

• Program "Podpora a rozvoj talentu" bude fungovať na báze maliarskych, grafických, sochárskych, hudobných a divadelných kurzov a viacdňových workshopov, pod vedením profesionálnych umelcov

• V programe "Hodiny vedy" ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, sa záujemcom predstavujú výskumníci z rôznych odvetví vedeckej sféry, o ktorých má široká verejnosť málo informácií. Videá z ich prednášok sú prezentované na Rovarte v sekcii WebTV.

 

Löfflerova akadémia sústreďuje svoje aktivity v jednotlivých hore uvedených programoch

• na rôzne kurzy, na workshopy intermediálneho umenia a počítačovej grafiky (pre rôzne cieľové skupiny)

• na výstavy a na prezentáciu súčasného umenia pred širokou verejnosťou

• na festivaly

• na tvorivé pobyty (umelecké rezidencie)

 

V centre Rovás budú k dispozícii profesionálne a na úrovni vybavené učebne, ateliéry a dielne. Chceme tu otvoriť aj knižnicu s čitárňou, klub umelcov s kaviarňou a kníhkupectvo s antikvariátom.

 

Aktivita

 

Kurzy a workshopy:

Adobe Illustrator a vektorová grafika (pre pokročilých a začiatočníkov)

Adobe In Design a knižné umenie (pre pokročilých a začiatočníkov)

Adobe Photoshop (pre pokročilých a začiatočníkov)

Adobe Photoshop pre fotografov (pre pokročilých a začiatočníkov)

Corel Painter a digitálna maľba (pre pokročilých a začiatočníkov)

Kurzy predtlačovej grafickej a typografickej úpravy

Lightroom

2D animácia (pre pokročilých a začiatočníkov)

3D Animácia (pre pokročilých a začiatočníkov):

3ds Max kurzy

Maya kurzy

Softimage

Autodesk 3DS Max

 

3D vizualizácia (pre pokročilých a začiatočníkov):

Autodesk 3DS Max Design (3DS viz)

Cinema 4D

 

Webdesign pre pokročilých a začiatočníkov

Flash pre pokročilých

Softimage pre pokročilých

 

Video-kurzy (pre pokročilých a začiatočníkov):

Final Cut Pro

Final Cut Server

Color

Motion

Soundtrack Pro

DVD Studio Pro

 

Fotografické kurzy (pre pokročilých a začiatočníkov)

Kurzy digitálnej fotografie

Kurzy pre používateľov software

Fotografické workshopy a odborné semináre

 

Grafické techniky (kurzy pre pokročilých a začiatočníkov):

Hĺbkotlačové techniky

Tlač z výšky

Tlač z plochy a sita

Kurz figurálneho kreslenia a aktu

 

Maliarske techniky (pre pokročilých a začiatočníkov):

Kurz olejomaľby

Kurz tempery a gvašu

Kurz akvarelu

 

Sochárske techniky (pre pokročilých a začiatočníkov)

Kurz portrétového modelovania

Kurz figurálneho modelovania

Kurz rezbárstava

Kurz odlievania

 

Aby sa spomenuté aktivity mohli uskutočniť na vysokej úrovni, je potrebné budovu na Kmeťovej ulici postupne obnoviť, zmodernizovať. Rekonštrukčné práce môžu trvať aj niekoľko rokov. Jednotlivé pracovné etapy budú realizované pomocou sponzoringu veľkých stavebných firiem. Nový komplex bude vybavený aj dvoj- a štvor-posteľovými izbami.

 

Čo ponúkame?

• Hore uvedené programy pre rôzne cieľové skupiny - pre stredoškolskú mládež, pre vysokoškolákov, pre dospelých (pre výtvarníkov, literátov, hudobníkov, pre umelcov rôznych odvetví, pre intelektuálov, pre laikov a amatérov, pre nadšencov umenia z Košíc a okolia, na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni)

• Akreditované vzdelávacie kurzy (pre rôzne inštitúty, firmy a organizácie, ale taktiež pre záujemcov vyššie uvedených cieľových skupín)

• Tvorivé pobyty (pre pozvaných umelcov alebo podľa programov pre rôzne cieľové skupiny)

• Ateliéry (pre voľnú tvorbu a mimoškolskú činnosť)

• Odborné dielne (pre klasické grafické techniky, maliarstvo a sochárstvo)

• Výstavy v Košiciach pre milovníkov umenia

• Divadelné a intermediálne predstavenia, performancie a happeningy (TheatRovas v spolupráci s Divadlom na peróne, 4 x ročne)

• Veľkolepé festivaly (jarný, letný a jessenný)

 

Prečo to robíme?

Aby sme sa zapojili do kultúrneho života Košíc našimi hlavnými programami, aktivitami a workshopmi, verejnými výstavami a prezentáciami.

Aby sme prispeli k lepšiemu hodnoteniu kvality výtvarného života v Košiciach.

Aby sme viac priblížili predstaviteľov súčasného umenia a milovníkov umenia rôznych národností a vekových skupín.

 

Programy Občianskeho združenia Rovás v Löfflerovej akadémii fungujú za podpory rôznych sponzorov, ale hlavne pomocou grantov Ministerstva kultúry, Úradu vlády Slovenskej Republiky a maďarskej nadácie Bethlen Gábor Alap. Dotácie plánujeme získavať aj z európskych fondov, pričom spolupracujeme s Katedrou kulturológie Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, s Asociáciou slovenských spisovateľov, s Maďarskou umeleckou akadémiou, so združením International Kepes Society, so Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach, s rôznymi galériami a kultúrnymi inštitúciami.

Svojimi programami v komplexe Löfflerovej akadémie voľného umenia chce združenie Rovás predovšetkým podporovať voľné umenie a nezávislú kreativitu. Pod pojmom voľné umenie rozumieme ničím neobmedzenú tvorivosť, ktorá sa neukrýva pod pojmom "súčasné umenie" a nehľadá alibi v subjektivizme. Ničím neobmedzená tvorivosť pre nás znamená nezávislosť od absolutizmu jedného smeru či výtvarného štýlu.