ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

sezonalna, husokacky

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

O B Č I A N S K E  Z D R U Ž E N I E  R O V Á S

 

 

Názov združenia: ROVÁS 
Typ organizácie:  občianske združenie
Sídlo združenia: Kmeťova 34, 040 01 Košice
Štatutár:  Mgr.art  Otto Szabó, predseda združenia

Podpredseda: Mgr. Adrianna Gergely Papp
Hospodár: Mgr. Beáta Csobády

Riaditeľka Akadémie Rovás: Mgr. Ágnes Kovács
Design: Zoltán Zeman
e-mail: art@rovas.skagnes@rovas.sk 
Tel. : +421 907 925 796+421 907 587 258
IČO: 312 98630
DIČ: 2021539102 
č. účtu : 1336365753/0200, VÚB 

 

 

História združenia

OZ Rovás vzniklo v roku 1994 na VŠVU v Bratislave, zaregistrované bolo na MV SR v roku 1999. V podstate sa zameriava na oblasť umenia, principiálne na výtvarno-umeleckú činnosť. Svojou činnosťou oslovuje hlavne umelcov a pokrokovú inteligenciu, zaoberá sa voľnou tvorbou, organizovaním výstav, workshopov a tvorivých táborov, ďalej sympóziami a prednáškami v oblasti výtvarného a úžitkového umenia, literatúry, zaoberá sa aj webdizajnom, vydavateľskou činnosťou, umeleckou logistikou a publikačnými aktivitami. V rámci programu rozvoja talentu oslovuje žiakov a absolventov stredných škôl a tých, ktorí sa na VŠ umeleckého smeru nedostali a poskytne im tak možnosť odbornej korekcie. Spolupracuje s vysokoškolákmi a absolventami a zapája ich do aktivít, ktoré organizuje. Každý rok organizuje skupinové a samostatné výstavy pre svojich členov na rôznych miestach Slovenska, ale aj v zahraničí. Pre členov združenia usporadúva sympóziá, workshopy, tábory, rôzne vzdelávacie kurzy a tvorivé pobyty.
Od roku 2006 pravidelne funguje jeho internetový časopis: Virtuálna galéria RovArt.

 

ROVARTwww.rovart.sk
Občianske združenie Rovás v r. 2006 otvorilo portál do kultúrneho a internetového sveta virtuálnou galériou s názvom Rovart.
Zámerom trojjazyčného art-portálu združenia, ktorý funguje z nadšenia a priateľskej súdržnosti je okrem prezentácie samotných umeleckých aktivít združenia aj reflexia súčasného umenia a kultúry, s dôrazom na vzájomnú podporu a zbližovanie sa v rámci kultúrnych sfér Maďarov a Slovákov. Aj preto, aby sme dokázali, že máme vynikajúcich výtvarníkov, hercov, spisovateľov a básnikov, filozofov, pedagógov a mnoho výnimočných ľudí ako aj množstvo vynikajúcich a výnimočných nápadov. To, že kriticky vnímame svet okolo seba a svoj názor neskrývame. Aby sme pred širokou verejnosťou poukázali na to, že je viac toho, čo nás spája, než toho čo nás rozdeľuje.

 

VEČERNÁ ŠKOLA VOĽNÉHO UMENIA ROVÁS
Umelecká škola združenia na Kmeťovej ulici, rodný dom slávneho košického sochára Vojtecha Löfflera. Škola voľného umenia už 5 rokov funguje formou otvorených ateliérov výtvarníkov združenia a pod záštitou MČ Košice Staré Mesto chce byť významným centrom výtvarného umenia v Košiciach.

Cieľom je vytvoriť v Košiciach nové stredisko súčasného umenia, ktorého zámery sú nasledovné:

- vytvoriť vhodné podmienky pre medzinárodné rezidenčné tvorivé pobyty výtvarníkov z celého sveta,

- podporovať profesionálne umenie - tvorivú a výstavnú činnosť

- podporovať rozvoj talentu formou kurzov a workshopov, prednášok a sympózií

 

AKADÉMIA ROVÁS

Občianske združenie Rovás je združením umelcov a pokrokovej inteligencie a zastupuje ich záujmy. Jeho filozófiu napĺňa a svoju umelecko-spoločenskú činnosť  realizuje skrze Akadémie Rovás ktorej základné piliere činnosti tvoria:

Program "ArtResidence" poskytuje tvorivé pobyty profesionálnym umelcom, ktorí sa formou "otvorených dielní" zapoja do činnosti umeleckej školy združenia, keď sú ich ateliéry otvorené pred záujemcom. Pozvaným predstaviteľom súčasného umenia program zabezpečí možnosť voľnej tvorby (ateliéry a dielne), ubytovanie, stravovanie a výstavy.

Program „Present” sa sústreďuje na výstavnú činnosť v galérii združenia FiguratiF, na prezentácie a spoločensko-vzdelávacie prednášky a semináre

Program "Okno do sveta" zabezpečí publikovanie programov a aktivít a zviditeľnenie súčasného slovenského umenia cez trojjazyčný internetový portál združenia Rovás s názvom ROVART (www.rovart.sk) - tak v celoslovenskom ako v medzinárodnom kontexte (ISSN 1337-7167).

Program "Podpory a rozvoja talentu" funguje na báze maliarskych, grafických, sochárskych, divadelných, návrhárskych a fotografických kurzov a viacdňových sympózií, pod vedením profesionálnych umelcov. V rámci programu bola založená Večerná škola

V programe "Hodina vedy" ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, sa záujemcom predstavujú výskumníci z rôznych odvetví vedeckej sféry, o ktorých má široká verejnosť málo informácií. Videá z ich prednášok sú prezentované na Rovarte v sekcii WebTV.

Program umeleckej logistiky "The Art Logistic Services" sa v podstate zaoberá umeleckým manažmentom: vhodného umelca a vhodné dielo vo vhodnom čase na vhodné miesto, za vhodných podmienok. Nami predstavená umelecká logistika znamená optimálne ucelenie duševných a materiálnych hodnôt, správnu koordináciu a  zabezpečenie k tomu potrebného potenciálu, investíciu, spotrebu a zúročenie intelektuálneho kapitálu.

Program RovasVoyage sa sústreďuje na organizovanie výletov a exkurzií pre rôzne cieľové skupiny

 

Čo ponúkame?

Rôzne kurzy a programy pre stredoškolskú mládež, pre vysokoškolákov,  pre dospelých: pre výtvarníkov, literátov, hudobníkov, pre umelcov rôznych odvetví, pre intelektuálov, pre laikov a amatérov, pre nadšencov umenia z Košíc a okolia, na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni

Akreditované vzdelávacie kurzy pre rôzne inštitúty, firmy a organizácie, ale taktiež pre záujemcov vyššie uvedených cieľových skupín

Tvorivé pobyty (pre pozvaných umelcov alebo podľa programov pre rôzne cieľové skupiny)

Ateliéry (pre voľnú tvorbu a mimoškolskú činnosť)

Odborné dielne (pre klasické grafické techniky, maliarstvo a sochárstvo)

Výstavy v centre Košíc (na Alžbetínej v Galérii FiguratiF)

Divadelné, hudobné a intermediálne predstavenia

Coworking

 

Prečo to robíme?

Aby sme sa zapojili do kultúrneho života Košíc našimi hlavnými programami, aktivitami a workshopmi, verejnými výstavami a prezentáciami.
Aby sme prispeli k lepšiemu hodnoteniu kvality výtvarného života v Košiciach. 
Aby sme viac priblížili predstaviteľov súčasného umenia a milovníkov umenia rôznych národností a vekových skupín.

Svojimi programami v komplexe Akadémie voľného umenia chce združenie Rovás predovšetkým podporovať voľné umenie a nezávislú kreativitu. Pod pojmom voľné umenie rozumieme ničím neobmedzenú tvorivosť, ktorá sa neukrýva pod pojmom "konceptuálne umenie" a nehľadá alibi v subjektivizme. Ničím neobmedzená tvorivosť pre nás znamená nezávislosť od absolutizmu jedného smeru či výtvarného štýlu.

 

V čom je naša organizácia výnimočná?

Nie sme výnimoční, sme profesionálni výtvarníci, vedci Slovenskej akadémie vied, učitelia VŠ a SŠ, lekári, právnici, kunsthistorici, architekti, intelektuáli... Naša jedinečnosť je asi v tom duševnom potenciáli čo tvorí našu členskú základňu. Občianske združenie Rovás pôsobí v Košiciach už 10 rokov, tu má aj svoje sídlo na Kmeťovej 34, vo svojej činnosti sa zameriava na organizovanie multikultúrnych podujatí súčasného umenia. Jeho členmi sú nezávislí intelektuáli maďarskej, slovenskej, rusínskej, nemeckej, poľskej a židovskej národnosti, pôsobiaci aj na rôznych stredných a vysokých umeleckých školách. Združenie má vyše 70 členov a približne 30 mladých dobrovoľníkov.