ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Katolícka cirkev v médiách

autor: Beáta Csobády 2014-05-27

 

Katolícka cirkev v médiách

   

      „Keby Ježiš prišiel na svet v terajšom čase, zvesť o ňom  by sa nikto nedozvedel, lebo zglobalizované médiá by možno dokázali zamlčať aj zrážku Zeme s Mesiacom, keby im to nepasovalo do krámu“. /1/

 
     Média a masmédia sa stávajú čím ďalej, tým viac silnejším socializačným a výchovnovzdelávacím prostriedkom, ktorý dokáže veľmi výrazným spôsobom ovplyvniť nielen jednotlivcov, ale celé skupiny ba až masy ľudí. Podľa obsahu ich tvorby výrazne vplývajú na správanie jednotlivca v spoločnosti, utváranie životného štýlu, ovplyvňovanie svetonázoru a vplývajú na kvalitu života vôbec. Obsah informácií poskytovaný médiami  majú rôznorodý charakter nakoľko sú mnoho krát vytvárané s rôznymi zámermi a cieľom manipulovať. Médiá sprostredkúvajú podnety, ktoré môžu pozitívne formovať osobnosť prijímateľa, ale na druhej strane sú aj prostriedkom ohrozenia správne sa formujúcej osoby prijímateľa. 
 
     Moc médií môže aj negatívne pôsobiť na deti, mládež, či dospelých. Túto problematiku výstižne charakterizuje Gabriel Paľa: „Sme často svedkami kritiky pôsobenia médií na naše deti, mládež a dokonca aj na dospelých. Hovoríme o rôznych mediálnych brakoch, reality show, sledujeme na televíznych obrazovkách a monitoroch vraždy na objednávku, podporujeme sledovaním týchto brakov kultúru smrti. Na druhej strane sme ľahostajný vo výchovnom pôsobení práve proti týmto „chorobám“ spoločnosti.“ /2/
 
     Náboženské spoločenstvá sa od počiatku čias zaujímali o spoločenské komunikačné prostriedky keďže jej hlavnou úlohou je ohlasovanie Evanjelia. V priebehu storočí cirkev veľmi opatrne pristupovala k fenoménu tlače a iným formám, ktoré s tým úzko súviseli. Od klasického ústneho podania, ktoré bolo od prvopočiatkov jej primárnym spôsobom hlásania evanjelia, sa prudkým rozvojom nových technických foriem spoločenských komunikačných prostriedkov stali médiá, čo cirkev zúročila na zintenzívnenie hlásania dobrej zvesti aj na miesta, na ktoré nemala buď žiaden alebo len obmedzený prístup.
       
     Vynález rozhlasu a televízie dal ľuďom do rúk nové možnosti vzájomného porozumenia a spôsobil prevratné zmeny v dovtedajšom spôsobe života. Kybernetický priestor je novou hranicou. Pre náboženské spoločenstvá predstavuje tento nový svet výzvu, aby využívala jeho možnosti na ohlasovanie evanjeliového posolstva. Na šírenie Evanjelia teda môžu využívať nie len klasické formy, ale aj moderné prostriedky spoločenskej komunikácie, napríklad aj internet, ktorý je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúcim masmédiom. Postoj cirkvi k internetu opísal pápež Ján Pavol II. v posolstve v ktorom hovorí, že cirkev sa díva na internet s realizmom a nádejou, vidiac v ňom veľmi cenný nástroj evanjelizácie. Aktívne a tvorivé využívanie informačných a komunikačných technológií, ktorými sa zvyšujú vedomosti je aj ambíciou katolíckej cirkvi. Preto je jej snahou podpora informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní a v šírení Evanjelia.
 
     Pre naše časy sú charakteristické spoločenské komunikačné prostriedky, bez ktorých sa hlásanie Evanjelia, katechéza ako aj ďalšie prehlbovanie viery nemôže obísť. Ak ich postavíme do služieb Evanjelia, až donekonečna môžu rozšíriť oblasť, v ktorej ľudia môžu počúvať Božie slovo. Preto cirkev by sa dnes cítila vinnou pred Bohom, keby nevyužila tieto účinné prostriedky, ktoré ľudský rozum neustále zdokonaľuje. Preto spoločenské komunikačné prostriedky sa v živote katolíckej cirkvi stávajú nenahraditeľným a výrazným nástrojom ohlasovania Božieho posolstva, stávajú sa „kazateľnicou“ s najširším záberom, aký si len dokážeme predstaviť. 
 
     Cirkev si začala uvedomovať rozsah, dosah a význam spoločenských komunikačných prostriedkov pre svoju činnosť. Ona od ústneho vyučovania apoštolov nikdy neprestávala vyhľadávať najvhodnejšie cesty a pomôcky, aby napĺňala svoje poslanie. 
 
/1/ MEDNYÁNSZKY, A. W.: India a my: Predstava a realita. Příbram: Andy Wolf Mednyánszky, 2010. s. 152
/2/ PAĽA, G.: Katechéza bez médií - média bez morálky: Reflexia nad novou koncepciou osnov náboženskej výchovy. 2006. I. vědecká  katechetická konference.  http://katechet.cirkev.cz/konference/i-vkk/program/gabriel-pala-i-vkk