ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľov na hornom toku Bodvy pred prvou svetovou vojnou (3. časť)

autor: gergely 2015-06-18

 

Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľov na hornom toku Bodvy pred prvou svetovou vojnou (3. časť)

      Pri sledovaní národnostného zloženia obyvateľov si musíme všímať špecifickú prepojenosť s náboženskou štruktúrou. V dualistickom období všeobecne platilo, že určité konfesie prakticky prezrádzali aj národnosť (materinský jazyk) jednotlivcov. Kým v sídlach na hornom toku Bodvy sa k rímskokatolíckej viere prihlásili Maďari, Nemci a Slováci, dokonca aj Rómovia, iné to bolo napríklad s reformovaným kalvínskym vierovyznaním, pri ktorom iba nepatrnú časť predstavovali Nemaďari. V prípade obyvateľov so židovským vierovyznaním odpoveď na národnosť (materinský jazyk) už nie je taká jednoznačná. Židov totiž maďarské úrady nebrali ako samostatný národ a zaradili ich k ostatným národnostiam a stali sa tým pádom Maďarmi, Nemcami alebo Slovákmi. 

 
      Kým región v 19. storočí a na začiatku 20. storočia bol multietnickým prostredím, v prípade náboženskej štruktúry tunajšieho obyvateľstva myšlienka podobnej „multikonfesiálnosti“ obstojí iba s podotknutím, že rímskokatolícka viera bola najrozšírenejšia medzi tunajším obyvateľstvom. Vo vybranom regióne totiž mala veľmi silné zázemie rímskokatolícka viera, na čom mal veľké zásluhy premonštrátsky rád v Jasove. Spomenutia vhodná je ešte prítomnosť reformovanej kalvínskej cirkvi, okrem toho od polovice 19. storočia sa tu v menšej miere objavili židovské, gréckokatolícke a evanjelické vierovyznania. 
 
Tabuľka č. 1
Obyvatelia horného toku Bodvy podľa vierovyznania v rokoch 1828 – 1910
 
 
Rok        1828   %        1850   %        1869  %        1910  %   
Rk        8633 87,4 8532 86,5 8386 89,6 7097 82,1   
Kalv.      1229 12,4 1232 12,5   589   6,3           668   7,7   
Židia    10           0,1             22    0,2   265   2,8           310   3,6   
Evanj.      6           0,1             69    0,7     74   0,8           208   2,4   
Gréckok.     0    0               0     0             43   0,4           342   4,0   
Iní              0           0               9    0,1       0    0             15   0,2   
Spolu 9878 100         9864   100  9357 100          8640  100  
 
Zdroj: NAGY, Ludovicus. Notitiae politico-geographico statisticae inclyti Regni Hungáriae I. Buda, 1828.  FÉNYES, Elek. Magyarország geográfiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik. Pest: Fényes Elek, 1851. A magyar korona országaiban az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos házi állatok kimutatásával együtt. Budapest, 1871. A Magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása: Első rész. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. Budapest: Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1912.
 
      Katolícka viera mala v 19. storočí a na začiatku 20. storočia veľmi silné zázemie vo väčšine sledovaných obcí. V roku 1828 iba Moldava bola po konfesionálskej stránke zmiešaná, v ostatných sídlach mal každý obyvateľ rímskokatolícke vierovyznanie. Jedine v Moldave bola reprezentovaná kalvínska (53,9 %) a židovská (0,4 %) viera. /1/  
 
      Tesne pred prvou svetovou vojnou (1910) bola už každá obec z toho pohľadu pestrejšia, pričom v štyroch obciach naďalej ostala v platnosti absolútna prevaha rímskokatolíckej viery a už aj v sídle čerehátskeho okresu predstavovala nadpolovičnú väčšinu. Kalvíni boli významnou mierou prítomní iba v Moldave. Židia obývali prakticky iba dve sídla, a to Moldavu nad Bodvou (220) a Jasov (81). V Debradi (6) a v Nižnom Medzeve (3) ich štatistiky uvádzajú iba po jednej rodine. /2/
 
Tabuľka č. 2
Obyvatelia v jednotlivých obciach na hornom toku Bodvy podľa vierovyznania v roku 1910
 
 
Obec      Počet obyv. RK        Kalv. Gréckok. Evanj.     Židia   
Debraď            606       97,2         0,8              1,0             0              1,0   
Jasov*          1604       90,5         1,7              2,6            0,1      5,0    
Moldava n/B  2197       56,8       27,2              2,9            3,0    10,0   
N. Medzev  2658       95,6         0,9              2,0            1,2      0,1   
V. Medzev  1575       80,6         0,8            11,3            6,7       0  
 

* Spolu s Jasovským Podzámkom

Zdroj: A Magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása: Első rész. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. Budapest: Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1912.
 
      Údaje v tabuľke nepochybne prezrádzajú počtom a mierou mimoriadne silné rímskokatolícke komunity v regióne, ktoré neodrážajú celouhorské pomery, ba ani pomery v Abovsko-turnianskej župe. V roku 1910 v krajine síce prevládala rímskokatolícka viera, ale jej pomer nedosiahol ani polovicu (49,3 %). /3/ V župe to už vyzeralo zo strany rímskokatolíckej cirkvi mierne lepšie, no údaje (57,1 %) boli ešte stále ďaleko od údajov sledovaného regiónu (82,1%).
 
/1/ NAGY, Ludovicus. Notitiae politico-geographico statisticae inclyti Regni Hungáriae I. Budae, 1828.
/2/ A Magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása: Első rész. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. Budapest: Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1912.
/3/ HANÁK, Péter et al. Magyarország története 1890 – 1918. Budapest: Akadémiai könyvkiadó, 1978, s. 420.
 

Súvisiace články tu:

https://www.rovart.com/sk/oblas-horneho-toku-bodvy-pred-prvou-svetovou-vojnou-obyvatelia-1-as_257

https://www.rovart.com/sk/oblas-horneho-toku-bodvy-pred-prvou-svetovou-vojnou-obyvatelia-2-as_262

https://www.rovart.com/sk/narodnostna-a-naboenska-truktura-obyvateov-na-hornom-toku-bodvy-pred-prvou-svetovou-vojnou-1-as_272

https://www.rovart.com/sk/narodnostna-a-naboenska-truktura-obyvateov-na-hornom-toku-bodvy-pred-prvou-svetovou-vojnou-2-as_274