ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Prvé publikácie Sándora Máraiho v košických denníkoch v roku 1915 (2. časť)

autor: Anna Ötvös 2016-06-02

 

Prvé publikácie Sándora Máraiho v košických denníkoch v roku 1915 (2. časť)

     

     V 10. rokoch 20. storočia mali Košice okolo 45 000 obyvateľov. Väčšina patrila k maďarskej národnosti. /1/ Márai píše, že: „V meste vychádzali štyri denníky: biskupské noviny a dvoje robotnícke noviny vychádzali po maďarsky, štvrtý bol starý nemecký denník, ktorý sa distribuoval aj na Spiši.“ /2/ 

      V roku 1915 už nemecké noviny neexistovali. Kaschauer Zeitung sa 6. augusta 1914 zlúčil s Kassai Ujság. /3/ Tým nemecká denná tlač v Košiciach zanikla. O priazeň maďarských čitateľov bojovali štyri v meste vychádzajúce denníky. Už spomenuté Kassai Ujság boli najúdernejšími novinami košickej opozície. /4/ 
      Ďalším denníkom bol Kassai Hírlap, ktorý začal vychádzať v roku 1904 ako opozičný denník. V redakcii pôsobil od roku 1906 – okrem 8-mesačnej prestávky – až do jeho zániku aj známy košický novinár Ferenc Herboly. /5/
 
      Klerikálne krídlo v novinárstve predstavoval denník Felvidéki Ujság, ktorý začali tlačiť 9. júna 1907 s výdatnou finančnou a ideovou podporou biskupa Augustína Fischera-Colbrieho. /6/ Zodpovedným redaktorom od roku 1912 do roku 1918 bol László Dzurányi. /7/ Tieto noviny čítal aj spisovateľov otec, Dr. Géza Grosschmid: „Môj otec sa dostavil k bohato prestretému stolu čerstvo oholený (…) natiahol ruku za lokálnymi novinami – mali sme, samozrejme, predplatenú klerikálnu tlač, tzv. Hornouhorské noviny, ktoré redakčne pripravovali a tlačili za biskupské peniaze v biskupských tlačiarňach (…).“ /8/
 
      Základný provládny denník bol Felsőmagyarország. To boli prvé maďarské noviny v Košiciach a vo východoslovenskej oblasti vôbec. Založil ich Ludwig Ries /9/ a vychádzali od 1894 do 1919 a ešte pod zmeneným názvom Kassai Napló i za prvej ČSR. /10/ V roku 1901 denník  kúpil Samuel Matzner /11/, ktorý v tom čase už bol majiteľom novín Kassai Napló /12/ a zlúčil ich. V roku 1904 si zriadil modernú vlastnú tlačiareň. Dňa 1. decembra 1906 prevzal aj prácu zodpovedného redaktora pod pseudonymom: Samu Morvai. Tlačiareň v roku 1918 sa stala účastinnou spoločnosťou – Felsőmagyarország Könyvnyomda, Lapkiadó és Irodalmi r.t. – , pričom riaditeľom naďalej zostal Samu Matzner. /13/ 
 
      Tento denník, vydavateľstvo aj osoba Samuela Matznera sú úzko späté s Máraim. Tu boli publikované jeho prvé články. V 20. rokoch 20. storočia bol korešpondentom Kassai Napló z Berlína a Paríža. Vydavateľstvo „Globus“ /14/ vydalo jeho básne v roku 1921 pod názvom: Emberi hang (Ľudský hlas), jeho výber poviedok v roku 1922: Panaszkönyv (Kniha sťažností). Tu tlačili jeho prvý román A mészáros (Mäsiar), ktorý vydalo viedenské vydavateľstvo Pegazus Verlag v roku 1924. Samu Matzner bol otcom jeho manželky Loly (Ilona) Matzner, čiže Máraiovým svokrom. /15/ 
 
Poznámky
 
/1/ Kovács, Alajos: Kassa népességének fejlődése és összetétele. In Magyar Statisztikai Szemle, roč. 17., č. 1939. 5., s. 519-542. 
/2/ Márai: Spoveď, s. 83.
/3/ Potemra, Michal: Bibliografia inorečových novín a časopisov na Slovensku do roku 1918. Matica slovenská, Martin, 1963, s. 497. (Ďalej len: Bibliografia)
/4/ Potemra: Bibliografia, s. 304.
/5/ Potemra: Bibliografia, s. 311. Herboly, František (Ferenc) (1873-1942). Učiteľ, novinár. Od r. 1896 bol učiteľom  ľudovej školy na Kováčskej ulici, od r. 1912 zástupcom riaditeľa a od r. 1913 do r. 1919 riaditeľom tejto školy. Od r. 1906 bol hlavným spolupracovníkom Kassai Hirlap až do jeho zániku r. 1922. Po r. 1923 musel odísť do Maďarska. Pozri: Gašpar – Blašková – Mihóková: Lexikón. 
/6/ Mihóková, Mária: Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie 1863-1925. Život a dielo. (b.v.) Košice, 1996,  s. 22.
/7/ Dzurányi, Ladislav (László) (1888-1955). Novinár. Študoval v Prešove, kde začal aj novinársku činnosť r. 1909. V apríli r. 1912 prišiel do Košíc a stal sa redaktorom denníka Felvidéki Ujság (1912–1918). Zároveň v r. 1915–1918 bol zástupcom zodpovedného redaktora denníka Kassai Ujság. Pozri: Gašpar – Blašková – Mihóková: Lexikón. 
/8/ Márai: Spoveď, s. 48.
/9/ Potemra: Bibliografia, s. 406.
/10/ Ries Ľudovít (Lajos) (1850 – 1898) tlačiar, novinár. Vyrastal v Oradei, vyučil sa za typografa, pracoval v Pešti vo významných tlačiarňach. Odišiel do Košíc r. 1874 a pracoval v tlačiarni Karola Werfera. V r. 1885 si zriadil vlastnú tlačiareň, v ktorej tlačili noviny Kassai Szemle a ich pokračovanie: Felsőmagyarország. Pozri: Mihóková, Mária: Slovník košických osobností 1848-1918. Štátna vedecká knižnica, Košice, 1995, s. 343-344.
/11/ Potemra: Bibliografia, s. 67.
/12/ Matzner, Samuel (Samu) (1868-1944). Novinár, majiteľ tlačiarne a vydavateľ, podnikateľ. Pôvodne vojak rakúsko-uhorskej armády (1883-1898). V r. 1901 kúpil maďarský politický denník Felsőmagyarország a v r. 1904 si zriadil na Mlynskej ulici (v tzv. Maléterovom dome) tlačiareň vybavenú moderným strojovým zariadením a  kníhviazačskou dielňou, ktorá tvorila základ jeho podnikateľských aktivít. V období od decembra 1906 do júla 1918 bol aj redaktorom pod pseudonymom »Morvai«. Od r. 1919 do mája 1928 vydavateľ pokračovania denníka pod názvom Kassai Napló. V r. 1918 po pretvorení tlačiarne na účastinnú spoločnosť (od r. 1920 pod názvom »Globus«) bol riaditeľom do r. 1929.  Dcéra Ilona (Lola) (1899 – 1986) – manželka spisovateľa Sándora Máraiho.
/13/ Kassai Napló bol druhým košickým denníkom, vznikol z maďarskej Pannonie. Potemra: Bibliografia, s. 168, 305.
/14/ Potemra: Bibliografia, s. 305.
/15/ Vydavateľstvo po roku 1919 premenovali na „Globus“. Archív mesta Košíc (AMK), Magistrát mesta Košíc, Policajný kapitanát, 218/1653/1920. Pozri ešte: Kipsová, Mária a kol.: Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z rokov 1919-1938. Matica slovenská, Martin, 1968, s. 656-657. Gyüre, Lajos: Kassai Napló 1918-1929. Madách, Pozsony, 1986, s. 74.
 
Súvisiace články
 
https://www.rovart.com/sk/prve-publikacie-sandora-maraiho-v-koickch-dennikoch-v-roku-1915-1-as_344